Danes je 31.3.2023

Input:

176 - Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti

24.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

3.2.37 176 - Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti

Kristinka Vuković

Konto 176 je konto sredstev, kjer na debetni strani (v breme) knjižimo druge kratkoročne finančne naložbe (tiste, ki jih namerava imeti podjetje v posesti v obdobju do leta dni), ki niso naložbe v delnice in deleže družb v skupini ali pridruženih družb in za katere se je podjetje odločilo, da jih bo vrednotilo po nabavni vrednosti. Vrednotenje po nabavni vrednosti je obvezno za finančne naložbe, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti (npr. delnice, ki ne kotirajo na borzi, deleži družb z omejeno odgovornostjo, odkupljene terjatve, kriptovalute, itd.). Nabavna vrednost je znesek, s katerim se finančna naložba izmeri ob začetnem pripoznanju in vključuje tudi stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa oziroma pridobitve finančne naložbe. Obračunavanje naložbe je mogoče na datum trgovanja (menjave) ali na datum poravnave (plačila), pri čemer mora podjetje naložbo na začetku pripoznati po njeni pošteni vrednosti na datum trgovanja, povečani za stroške posla. Vplačana sredstva v bitcoinih in drugih kriptovalutah se začetno pripoznajo po vrednostih vplačanih sredstev na dan zaključka izdaje (closing day) kot posebna vrsta finančnih sredstev. Po začetnem pripoznanju se organizacija lahko odloči, da vsako posamično posebej pridobljeno kriptovaluto ali kriptovalute izmeri in obračunava po pošteni vrednosti prek