Danes je 19.1.2022

Input:

769 - Prevrednotovalni poslovni prihodki

28.10.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

3.7.39 769 - Prevrednotovalni poslovni prihodki

Krisitnka Vuković

Sonja Kermat

Urška Juršev

Konto 769 je konto prihodkov, kamor podjetje na kreditno stran (v dobro) knjiži prevrednotovalne poslovne prihodke, ki se pojavljajo kot presežki prodajne vrednosti ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev nad njihovo knjigovodsko vrednostjo. Prav tako se konto uporablja za razveljavitev izgube zaradi oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in terjatev v prejšnjih obdobjih, pri uskladitvah stanja obveznosti, pa tudi ob letnem preračunu odbitnega davka na dodano vrednost v skladu z dejanskim odbitnim deležem, če je le-ta višji od začasnega in se pojavi dodatna terjatev iz naslova vstopnega DDV (ne velja za DDV od nabave osnovnih sredstev).

769

 

 

 

D

 

K

 

 

Promet

 

 

 

Povečanja (Zmanjšanja)

 

 

Zaključek

 

 

769

 

800

 

 

 

 

 

 

 

Prodaja dolgoročnih sredstev

 

 

 

 

769

 

 

 

D

 

K

 

 

Podjetje izda račun za prodajo zemljišča, vrednotenega po modelu nabavne vrednosti (prodajna vrednost je višja od knjigovodske).

 

 

120

 

 

 

- nabavna vrednost zemljišča

 

 

 

020

 

 

- davek na promet nepremičnin

 

 

 

266

 

 

- prevrednotovalni poslovni prihodki

 

 

 

769

 

 

 

 

 

 

769

 

 

 

D

 

K