Danes je 19.1.2022

Input:

Avans

11.12.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.4 Avans

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Avans ali predplačilo ali predujem je denarni znesek, ki ga ena stranka da drugi ob sklenitvi pogodbe ali med njenim izvajanjem. Avans pomeni že delno izpolnitev obveznosti kupca.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Vrste avansov

Avans v računovodstvu srečamo, kadar podjetje pred dobavo blaga oz. storitve da ali prejme plačilo delno ali v celotni vrednosti. Dani avans je torej vnaprejšnje plačilo dobavitelju za še ne v plačilo zapadlo obveznost. Prejeti avans pa je znesek denarja, s katerim kupec plača podjetju prihodnje dobave proizvodov, blaga ali storitev. Pri kupcu je terjatev do dobavitelja (skupina 13), pri dobavitelju pa obveznost do kupca (skupina 23).

Dani avans

Avansi so lahko dani dobaviteljem za opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, zaloge materiala in še neopravljene storitve, lahko pa tudi zaposlencem npr. kot akontacija potnih stroškov (konto 165).Dani avansi se v poslovnih knjigah izkazujejo kot terjatve, v bilanci stanja pa v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. Dani avansi za opredmetena osnovna sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna sredstva, dani predujmi za zaloge pa so sestavni del zalog. Terjatve v zvezi z danimi avansi pa so kljub temu, da se lahko razvidujejo kot osnovna sredstva, praviloma kratkoročne, kar pomeni, da se udenarijo (realizirajo) v letu dni.

Prejeti avans

Dobljeni avansi so praviloma kratkoročne obveznosti do kupcev, pri čemer jih ne evidentiramo na ločene konte glede na to, ali so bili prejeti za prihodnjo dobavo osnovnih sredstev, blaga, storitev, itd. Predlagan konto v kontnem načrtu za gospodarske družbe je 230.

DAVČNI VIDIK

Obračun DDV

Če je plačilo izvršeno, preden je blago dobavljeno ali preden so storitve opravljene, nastane obveznost obračuna DDV na dan prejema plačila in od prejetega zneska plačila. DDV se obračuna po preračunani stopnji:

- preračunana stopnja za 22 % DDV znaša 18,0328 %;

- preračunana stopnja za 9,5 % DDV znaša 8,6758 %.

DDV se ne obračuna

Če davčni zavezanec izvrši plačilo, preden je opravljena pridobitev blaga znotraj Skupnosti, ne nastane obveznost obračuna DDV. Prav tako ne nastane obveznost obračuna DDV, če davčni zavezanec prejme plačilo, preden opravi dobavo blaga v drugo državo članico zavezancu za DDV.

Storitve iz tujine

Od predplačila za storitve, ki jih bo opravil zavezanec iz druge države članice, je dolžan obračunati in plačati DDV slovenski davčni zavezanec kot plačnik avansa in prejemnik storitve. Navedeno izhaja tudi iz pojasnila MF, št. 423-52/2013/2, z dne 3.4.2013, ki pravi da pri izvršenih predplačilih za bodoče čezmejne storitve in za katere je dolžan plačati DDV prejemnik storitve, nastane obveznost obračuna DDV, ko je plačilo izvršeno. Na podlagi te določbe, mora davčni zavezanec, ko prejme predplačilo za bodoče storitve, poročati v rekapitulacijskem poročilu in tudi vpisati prejeto predplačilo v obrazec DDV-O, medtem ko mora davčni zavezanec, ki izvrši predplačilo in je tudi zavezanec za obračun DDV, kot prejemnik storitve obračunati DDV v trenutku izvršitve plačila za bodočo storitev.

76.a člen ZDDV-1

Davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV in je določen kot