Danes je 21.5.2022

Input:

Avtomobil

23.3.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.5 Avtomobil

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev 

Definicija

S pojmom avtomobil običajno razumemo osebna vozila, ki jih ima podjetje v svoji lasti ali finančnem najemu kot osnovna sredstva, lahko pa tudi v eni od drugih oblik najema (npr. poslovni najem) in jih ne izkazuje med osnovnimi sredstvi.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Opredmeteno osnovno sredstvo

Avtomobil kot opredmeteno osnovno sredstvo na podlagi prejetega računa ali pogodbe o finančnem najemu knjižimo po nabavni vrednosti v register osnovnih sredstev in preko letnih odpisov (amortiziranja) prenašamo med stroške tekočega poslovanja. Avtomobile, ki jih ima podjetje v finančnem najemu, izkazuje ločeno od drugih istovrstnih opredmetenih osnovnih sredstev.

Avtomobil kot opredmeteno osnovo sredstvo pripozna tudi najemnik na podlagi pogodbe o najemu in sicer kot pravico do uporabe in obveznost iz najema. Takšno evidentiranje najemnih pogodb pa ni obvezno za kratkoročne najeme in najeme manjših vrednosti (do vrednosti 10.000 evrov, pri čemer se upošteva vrednost novega sredstva, ki je predmet najema). Izjema pa velja tudi za organizacije, ki veljajo za mikro ali majhne družbe. Več o tem v članku Lizing.

Amortizacija

Amortizirati se začne prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo. V bilanci stanja podjetje nato izkazuje neodpisano vrednost vozila, medtem ko vodi na kontih glavne knjige nabavno vrednost ločeno od popravka vrednosti. Nabavno vrednost, katero sestavljajo nakupna cena, morebitne uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, knjižimo na konto 040, kasnejše popravke vrednosti, ki so posledica amortiziranja, pa na konto 050.

Podjetje samostojno določi metodo amortiziranja vozil, letne amortizacijske stopnje ter razporeditev letne amortizacije na posamezna obračunska obdobja v skladu z dobo koristnosti vozil. Od česa je odvisna doba koristnosti?

Doba koristnosti je odvisna od:

a. pričakovanega fizičnega izrabljanja,

b. pričakovanega tehničnega staranja,

c. pričakovanega gospodarskega staranja,

d. pričakovanih zakonskih, najemnih in drugih omejitev uporabe.

Doba koristnosti

Kot doba koristnosti vozila se upošteva tista, ki je glede na posameznega iz naštetih dejavnikov najkrajša. Izbrana metoda amortiziranja se dosledno uporablja iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Če se pričakovani vzorec uporabe bodočih gospodarskih koristi bistveno spremeni, je potrebno spremeniti tudi metodo amortizacije, kar podjetje ugotavlja vsaj ob koncu vsakega poslovnega leta.

DAVČNI VIDIK

DDV

Z vidika davka na dodano vrednost moramo biti pozorni na določilo 66. člena ZDDV-1, ki omejuje pravico do odbitka vstopnega DDV od osebnih avtomobilov ter goriv, maziv, nadomestnih delov in storitev, tesno povezanih z njimi, razen od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanja v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi ter kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebnih specialnih vozil, prilagojenih izključno za prevoz pokojnikov.

PZDDV

Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost določa, da se za osebne avtomobile iz c) točke 66. člena ZDDV-1 štejejo motorna vozila pod tarifno oznako KN 8703, konstruirana predvsem za prevoz ljudi, vključno z motornimi vozili za kombiniran prevoz ljudi ali blaga (na primer tip “karavan“, “kombi“ itd.) dirkalni avtomobili in vozila, ki jih proizvajalci homologirajo kot tovorna vozila, se pa uvrščajo pod tarifno oznako KN 8703.

Pojasnilo DURS

V pojasnilu DURS št. 4230-43/2010, z dne 31.3.2010 je podrobneje opisano, kdaj lahko podjetje odbija DDV od nabave osebnega vozila in od drugih nabav blaga in prejetih storitev povezanih s tem osebnim vozilom, če nabavi osebno vozilo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga. Davčni zavezanec torej lahko odbije DDV, če osebno vozilo uporablja za opravljanje svoje obdavčene dejavnosti prevoza potnikov (in/ali blaga), od katere pridobiva prihodke – opravlja dejavnost prevoza oseb ali blaga naročnikom za plačilo, od katere obračuna DDV. Davčni zavezanec ima v zvezi z nabavo osebnega avtomobila in drugih stroškov pravico do celotnega odbitka DDV, ne glede na to, če osebni avtomobil uporablja tudi za druge službene in zasebne namene. Vendar pa mora v tem primeru obračunati DDV po pravilih, ki veljajo za uporabo blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za kakršnekoli druge namene, kot za namene opravljanja dejavnosti prevoza oseb oziroma blaga za plačilo. Davčno osnovo sestavljajo celotni stroški davčnega zavezanca za opravljene storitve.

Prodaja vozila

Če podjetje ob nabavi osebnega vozila ni imelo pravice do odbitka DDV v skladu s 66. členom ZDDV-1, potem je prodaja takšnega vozila oproščena obračuna DDV v skladu s 3. točko 44. člena ZDDV-1.

Davek na motorna vozila

Davek na motorna vozila (ZDMV-1) se plačuje od avtomobilov in drugih motornih vozil (natančneje so opredeljena v 3. členu Zakona o davku na motorna vozila), ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije. Davek na motorna vozila se ne obračunava in plačuje od motornih vozil, ki so že bila registrirana v Sloveniji.

Kaj se zgodi, če zaposleni osebno vozilo uporablja tudi v privatne namene?

Če osebno vozilo, ki je evidentirano kot osnovno sredstvo, zaposleni uporablja za privatne namene, je podjetje dolžno obračunavati boniteto v skladu z Zakonom o dohodnini (primer obračuna bonitete najdete v članku Plače).

ZDDPO-2

Z vidika davka od dohodkov pravnih oseb se v skladu s 35. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb štejejo tudi stroški bonitet za davčno priznane odhodke, če so bili obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino. To pomeni, da so ne glede na razmerje med prevoženimi kilometri za poslovne in privatne namene, stroški v zvezi z osebnim vozilom, za uporabo katerega podjetje zaposlenemu obračunava boniteto, davčno priznani odhodki. Izjema pa so lahko stroški za gorivo, če boniteta ne zajema tudi goriva za privatno uporabo vozila. V takšnem primeru je potrebno davčno priznane stroške za gorivo dokazovati z ustreznimi evidencami o prevoženih kilometrih za poslovne namene.

Ali torej pomeni, da v primeru obračunavanja bonitete tudi za zagotovitev goriva za privatno uporabo vozila, niso več potrebe nikakršne evidence o prevoženih kilometrih in namenu?

Naše mnenje je, da so evidence še zmeraj priporočljive in potrebne z vidika dokazovanja drugih stroškov, povezanih s službenimi potovanji, kot so dnevnice, cestnine, nočitve, reprezentanca, ipd. .

Davčno priznana amortizacija

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb pa določa tudi najvišjo letno amortizacijsko stopnjo, ki se prizna kot odhodek in znaša za vozila 20%. To pomeni, da če podjetje obračunava višjo amortizacijsko stopnjo za poslovne namene, mora za razliko nad priznano 20% stopnjo zmanjšati davčne odhodke v