Danes je 7.12.2019
Input:

Bilanca stanja za družbo XY, d.o.o., na dan 31.12.

7.2.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.1 Bilanca stanja za družbo XY, d.o.o., na dan 31.12.

Nataša Vehar Sonja Logar

Bilanca stanja za družbo XY, d.o.o., na dan 31.12. 
      Pojasnila 31.12.2018 31.12.2017 
   SREDSTVA          
A.  DOLGOROČNA SREDSTVA          
I.  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 4.2.3.1        
1  Dolgoročne premoženjske pravice           
2  Dobro ime           
3  Predujmi za neopredmetena sredstva           
4  Dolgoročno odloženi stroški razvijanja           
5  Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve           
II.  Opredmetena osnovna sredstva 4.2.3.2        
1  Zemljišča in zgradbe           
a)  Zemljišča           
b)  Zgradbe           
2  Proizvajalne naprave in stroji           
3  Druge naprave in oprema           
4  Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo           
a)  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi           
b)  Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev           
   Biološka osnovna sredstva:           
5  Osnovna čreda           
6  Večletni nasadi           
III. Naložbene nepremičnine 4.2.3.3     
IV. Dolgoročne finančne naložbe 4.2.3.4     
1  Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil          
a)  Delnice in deleži v družbah v skupini           
b)  Delnice in deleži v pridruženih družbah           
c)  Drugi delnice in deleži           
č)  Druge dolgoročne finančne naložbe           
2  Dolgoročna posojila          
a)  Dolgoročna posojila družbam v skupini