Danes je 25.5.2020

Input:

Bilanca stanja za družbo X, d.d., na dan 31.12.

21.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.1 Bilanca stanja za družbo X, d.d., na dan 31.12.

Sonja Logar, Erika Stražar

Bilanca stanja za družbo XY, d.o.o., na dan 31.12. 
      Pojasnila 31.12.2019 31.12.2018 
   SREDSTVA          
A.  DOLGOROČNA SREDSTVA          
I.  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve Neopredmetena sredstva       
1  Dolgoročne premoženjske pravice           
2  Dobro ime           
3  Predujmi za neopredmetena sredstva           
4  Dolgoročno odloženi stroški razvijanja           
5  Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve           
II.  Opredmetena osnovna sredstva Opredmetena osnovna sredstva       
1  Zemljišča in zgradbe           
a)  Zemljišča           
b)  Zgradbe           
2  Proizvajalne naprave in stroji           
3  Druge naprave in oprema           
4  Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo           
a)  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi           
b)  Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev           
   Biološka osnovna sredstva:           
5  Osnovna čreda           
6  Večletni nasadi           
III. Naložbene nepremičnine Naložbene nepremičnine     
IV. Dolgoročne finančne naložbe Finančne naložbe     
1  Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil          
a)  Delnice in deleži v družbah v skupini           
b)  Delnice in deleži v pridruženih družbah           
c)  Drugi delnice in deleži           
č)  Druge dolgoročne finančne naložbe           
2  Dolgoročna posojila