Danes je 26.6.2022

Input:

Davčne olajšave

22.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

5.10 Davčne olajšave

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Na podlagi ZDoh-2 imajo davčni rezidenti Slovenije in nekateri rezidenti drugih držav članic EU / EGP, pravico do naslednjih davčnih olajšav:

- splošne davčne olajšave,

- osebne davčne olajšave,

- posebne osebne davčne olajšave,

- posebne davčne olajšave in

- olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

V Sloveniji davčne olajšave znižujejo davčno osnovo davčnih rezidentov Slovenije in tudi nerezidentov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 116. členu ZDoh-2 (več o tej izjemi je napisano v članku Letna davčna osnova). Na ta način dobimo t. i. neto davčno osnovo, ki predstavlja podlago za izračun dohodnine skladno z veljavno dohodninsko lestvico. Edina izjema od tega pravila je osebna olajšava, kot jo določa tretji do šesti odstavek 112. člena, ki je vezana na prejemnike določenih pokojnin. V teh primerih namreč olajšava znižuje višino davčne obveznosti, ki izvira iz teh dohodkov (in torej ne davčno osnovo).

Do splošne davčne olajšave imajo pravico vsi slovenski davčni rezidenti in tudi nerezidenti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 116. členu ZDoh-2. Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v določenem znesku, pod dodatnim pogojem, da zanj drug rezident ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Če se posameznik šteje za vzdrževanega družinskega člana drugega davčnega rezidenta, potem sam ne bo imel pravice do splošne davčne olajšave. V letu 2019 znesek splošne davčne olajšave znaša 3.302,70 evrov letno, v letu 2020 pa se bo, na podlagi novele ZDoh-2V, ta znesek zvišal na 3.500,00 evrov letno.

ZDoh-2 določa posebno višino splošne davčne olajšave za fizične osebe z nižjimi dohodki. Novela ZDoh-2V je brisala posebno splošno olajšavo za rezidente, katerih skupni dohodki v davčnem letu, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, ne presegajo (v letu 2019) 11.166,37 evrov in je znašala 6.519,82 evrov letno. Po 1. 1. 2020 torej te posebne (dodatne) splošne olajšave v ZDoh-2 ne bo več. Uporabljala se bo le še za letno dohodninsko obveznost za leto 2019 (torej informativne izračune dohodnine, ki jih bomo prejemali od aprila do junija 2020). V letu 2020 pa te olajšave ne bo več.

Novela ZDoh-2V pa ohranja dodatno splošno olajšavo za rezidente, katerih skupni dohodki v davčnem letu, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, ne presegajo (v letu 2020) 13.316,83 evrov (V letu 2019 je ta olajšava bila predvidena za dohodke od 11.166,37 evrov do 13.316,83 evrov). Novela ZDoh-2V pa spreminja formulo, po kateri se bo izračunavala višina te olajšave. Po 1. 1. 2020 bo tako za izračun te dodatne splošne olajšave veljala prenovljena formula: »zmanjšanje = 18.700,38 evrov – 1,40427 x skupni dohodek«

Znesek splošne olajšave (osnove in povečane) se lahko usklajuje na letni ravni.

ZDoh-2 določa tudi pravico do osebnih olajšav, ki so vezane na posebne osebne okoliščine davčnih zavezancev, rezidentov Slovenije in tudi nerezidentov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 116. členu ZDoh-2. ZDoh-2 določa osebne olajšave za naslednje skupine davčnih zavezancev, rezidentov Slovenije in nerezidentov, ki izpolnjujejo pogoje po 116. členu ZDoh-2:

- Invalid s 100% telesno okvaro: Invalidu s 100 % telesno okvaro se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini (v letu 2019) 17.658,84 evrov letno. Novela ZDoh-2V na tem področju spremembe ni prinesla. Za priznanje te olajšave pa mu mora biti priznana tudi pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov.

- Prejemnik pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega