Danes je 22.10.2020

Input:

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji

1.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

6.2.2 Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji

Erika Režek, davčna svetovalka

Davčni zavezanec po ZDDV-1 je tudi oseba, ki v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, niti stalnega ali običajnega prebivališča, ki opravlja ekonomsko dejavnost po 5. členu ZDDV-1. Za te osebe ne velja limit 50.000 EUR, (b. točka 6. odstavka 94. člena ZDDV-1).

Davčni zavezanec mora zahtevek za izdajo identifikacijske številke (obrazec DDV-P3) predložiti v elektronski obliki prek sistema eDavki. Obrazcu mora predložiti potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež, ter pogodbo ali predpogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.

Dotacije podružnici s strani matične družbe v tujini

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, lahko v Sloveniji opravlja dejavnost preko podružnice, ki kot taka nastopa v imenu in za račun te tuje osebe, pri čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svoje ime. Če želi tuja pravna oseba v Sloveniji ustanoviti podružnico, in še ni vpisana v poslovni register v Sloveniji, mora najprej pridobiti davčno številko pri Davčni upravi RS. FURS tako osebo vpiše v davčni register in ji dodeli davčno številko. Ta davčna številka šteje kot enotna identifikacijska številka ustanovitelja subjekta vpisa v sodni register.

Če ima družba, ki nima sedeža v Sloveniji, v Sloveniji podružnico, posluje preko podružnice, kar pomeni, da se mora v danem primeru podružnica identificirati za namen DDV.

Tuja oseba, ki skladno s predpisi ni dolžna ustanoviti podružnice v Sloveniji, a hkrati izpolnjuje pogoje za identifikacijo za namene DDV, lahko v Sloveniji pridobi ID za namene DDV in tako v svojem imenu izpolnjuje davčne obveznosti. Lahko pa imenuje davčnega zastopnika, da ta namesto nje izpolnjuje davčne obveznosti v Sloveniji.

Obveznost identifikacije tuje osebe v Sloveniji

Davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji in v Sloveniji opravi le oproščene dobave blaga ali storitev s pravico do dobitka DDV, ni treba pridobiti ID za namene DDV. Ta davčni zavezanec uveljavlja odbitek DDV na način in pod pogoji iz 74. člena ZDDV-1 in 74.i člena ZDDV-1.

FURS primeroma navaja, npr. mednarodni prevoz potnikov, razen mednarodnega cestnega prometa (49. člen ZDDV- 1), storitve v zvezi z uvozom (12. točka prvega odstavka 50. člen ZDDV-1), izvozne dobave (52. člen ZDDV-1), dobave blaga in storitev za oskrbovanje plovil/zrakoplovov (53. člen ZDDV-1), dobave blaga in storitev v okviru diplomatskih in konzularnih odnosov (54. člen ZDDV-1), storitve posrednikov (55. člen ZDDV-1), dobave blaga in storitev v carinskih postopkih (57. člen ZDDV-1) in dobave določnega blaga in storitev v davčnih skladiščih (58. člen ZDDV-1), se mu ni treba identificirati za namene DDV. Za navedene transakcije namreč niti zakonodaja DDV niti EU predpisi ne določajo obveznosti poročanja.

Nadalje po pojasnilih FURS, tuj davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije opravlja oproščene dobave blaga v skladu s 46. členom ZDDV-1, se mora v Sloveniji identificirati za namene DDV in o oproščenih dobavah blaga poročati v rekapitulacijskem poročilu.

Tuj davčni zavezanec se mora identificirati za namene DDV v Sloveniji tudi, če opravi dobavo blaga (npr. orodja ali gotovih izdelkov) v drugo državo članico v obliki prenosa blaga, ki je del njegovih poslovnih sredstev, po 9. členu ZDDV-1. Tudi o tej dobavi mora poročati v rekapitulacijskem poročilu.

V primeru, da tuj davčni zavezanec opravlja le oproščene dobave, ki načeloma dajejo pravico do odbitka vstopnega DDV (npr. oprostitve za dobave blaga in storitev v carinskih postopkih – 57. člen ZDDV-1), vendar te dobave niso naštete v določilih 74 in 74.i člena ZDDV-1, lahko uveljavlja pravico do odbitka DDV le preko davčnega obračuna, ki ima za posledico predhodno pridobitev ID za namene DDV.

Po pojasnilu zakonodajalca gre za poenostavljen postopek za davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji, da mu v trenutku uvoza blaga v Slovenijo ni potrebno plačati DDV od uvoza blaga, če lahko dokaže, da bo to blago prepeljano prejemniku iz druge države članice. Po splošni ureditvi bi namreč moral tak davčni zavezanec obračunati DDV od uvoza blaga, ki bi ga uveljavljal kot odbitek DDV in zahteval vračilo po obračunu DDV. Pri dobavi ali prenosu tega blaga v drugo državo članico