Danes je 2.10.2023

Input:

Investicija

15.1.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

4.4.3 Investicija

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Definicija

Investicija ali naložba predstavlja vlaganje denarja ali kapitala v nakup dolgoročnih sredstev, torej takšnih, ki se bodo v poslovnem procesu uporabljala oziroma sodelovala daljše časovno obdobje in se pričakuje, da bodo od takšne investicije pritekale gospodarske koristi.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Vrste investicij

Investicije oziroma naložbe lahko delimo na:

a. investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva,

b. investicije v opredmetena osnovna sredstva,

c. investicije v naložbene nepremičnine,

d. investicije v dolgoročne finančne naložbe.

Usposobljenost za uporabo

Investicija pogosto traja daljše časovno obdobje (npr. v primeru gradnje nepremičnin ali zahtevnejše proizvodne opreme). Takrat zbiramo zaračunano blago in storitve, povezane z investicijo, na kontih sredstev v gradnji oziroma izdelavi. Z računovodskega vidika pa je pomemben trenutek, ko se šteje, da je investicija pripravljena za uporabo. Kadar investiramo v naložbene nepremičnine, neopredmetena dolgoročna sredstva ali opredmetena osnovna sredstva, ki jih amortiziramo, nastopi trenutek začetka amortizacije prvi dan naslednjega meseca potem, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo.

Ali se kot investicija lahko šteje tudi izdelava oziroma izgradnja v lastni režiji?

Da. Investicija ni le nakup določenega dolgoročnega sredstva, pač pa je lahko tudi izdelava v lastni režiji (npr. izgradnja poslovnega objekta za lastne potrebe, lastna izdelava delovnega stroja, programske opreme, itd.). Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v podjetju, tvorijo stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati.

DAVČNI VIDIK

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb omogoča podjetjem, ki investirajo, dve vrsti davčnih olajšav:

1. olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

2. olajšava za investiranje

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v obdobju, za katerega se obračun davka nanaša, vendar največ v višini davčne osnove.

Pojem vlaganj je sicer širši pojem od investicije, saj ne vključuje le nabave opreme, temveč tudi stroške, povezane z raziskavami in razvojem.

Davčni zavezanec lahko v skladu s 55.a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva. Olajšava se lahko uveljavlja do višine davčne osnove, neizkoriščena olajšava pa se lahko prenese v naslednjih pet davčnih obdobij po obdobju vlaganja. Olajšava za raziskave in razvoj se izključuje z olajšavo za investiranje, torej podjetje ne more uveljavljati obeh olajšav za isto investicijo.

Olajšave ne moremo uveljavljati za:

1. pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in

2. motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in tovornih motornih vozil z motorjem, ki