Danes je 19.1.2022

Input:

Izkaz denarnih tokov

18.12.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.4.5 Izkaz denarnih tokov

Urška Juršev

Zakonska podlaga

Izkaz denarnih tokov je v skladu s 60. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) temeljni računovodski izkaz in je obvezna sestavina letnega poročila velikih in srednjih kapitalskih družb ter dvojnih družb.

Pomen

Izkaz denarnih tokov vsebuje pomembne informacije za odločanje pri poslovanju, financiranju in investiranju. Na podlagi teh informacij je mogoče ugotoviti razloge za povečanje ali zmanjšanje denarnih sredstev v obračunskem obdobju. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida nam namreč ne dajeta vseh potrebnih podatkov za odločanje, saj se lahko zgodi, da podjetje posluje z dobičkom, vendar ima negativen denarni tok ali obratno.

Temeljni izkazi

Primerjava temeljnih računovodskih izkazov glede na to, katere informacije nam dajejo:

- bilanca stanja - stanje sredstev in obveznosti (premoženjsko stanje) na določen dan;

- izkaz poslovnega izida – ekonomska uspešnost v določenem obdobju (dobiček ali izguba);

- izkaz denarnih tokov – plačilna sposobnost (pridobivanje in poraba denarnih sredstev) v določenem obdobju.

Vprašanja

Kakšne finančne informacije potrebuje podjetje pri svojem poslovanju?

Podjetje se pri svojem poslovanju srečuje s potrebami po finančnih informacijah, kot so:

- sposobnost poravnavanja tekočih obveznosti do dobaviteljev,

- sposobnost vračanja posojil bankam in drugim posojilodajalcem,

- sposobnost investiranja v dolgoročna sredstva,

- sposobnost izplačila dividend in drugih udeležb v dobičku,

- drugo.

Finančna kriza

Še posebej so podatki o denarnem toku dragoceni v časih finančne in gospodarske krize. Prav zato je izkaz denarnih tokov lahko zelo koristen tudi v malih podjetjih, čeprav njegova izdelava v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah za mala podjetja ni obvezna.

Denarni tok

Denarni tok se v knjigovodskih razvidih in v računovodskih izkazih ugotavlja s primerjanjem ustreznih pripoznanih prejemkov in izdatkov. Prejemki so denarna sredstva, ki se v obračunskem obdobju prejemajo. Lahko so gotovinski ali brezgotovinski. Izdatki so denarna sredstva, ki se v obračunskem obdobju porabljajo v zvezi s posameznimi zadevami. Lahko so gotovinski ali brezgotovinski.

Razvrščanje izkazov denarnih tokov

V skladu s SRS2016 -Slovenski računovodski standard 22 – oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poročanje, se izkaz denarnih tokov lahko sestavi po neposredni metodi ali po posredni metodi. V izkazu denarnih tokov so izkazani naslednji denarni tokovi v obdobju:

- denarni tokovi pri poslovanju (podbilanca A),

- denarni tokovi pri investiranju (podbilanca B),

- denarni tokovi pri financiranju (podbilanca C),

- denarni izid v obdobju (podbilanca Č).

Izkaz denarnih tokov ima obliko zaporednega izkaza.

Poslovanje

Poslovanje je ustvarjanje proizvodov in storitev ter njihovo prodajanje s pomočjo prvin poslovnega procesa. Znesek denarnih tokov, ki izhajajo iz poslovanja, je ključni kazalec obsega, v katerem je poslovanje podjetja povzročilo zadostne denarne tokove za vračanje posojil, ohranjanje poslovne sposobnosti, plačevanje dividend in nove naložbe brez pomoči zunanjih virov vlaganja (financiranja). Informacije o posebnih sestavnih delih poslovnih denarnih tokov v preteklosti so koristne v povezavi z drugimi informacijami pri napovedovanju poslovnih denarnih tokov v prihodnosti. Denarni tokovi iz poslovanja nastajajo predvsem pri glavnem delovanju, ki ustvarjajo poslovni izid podjetja.

Investiranje

Investiranje (naložbenje) je spreminjanje velikosti sredstev v obračunskem obdobju v nedenarna. V ožjem pomenu ne vključuje poslovnih terjatev, zalog in aktivnih časovnih razmejitev, ki se upoštevajo pri posrednem ugotavljanju prejemkov pri poslovanju.

Ločeno razkritje denarnih tokov, ki izhajajo iz naložbenih aktivnosti, je pomembno zaradi tega, ker denarni tokovi kažejo obseg izdatkov za dejavnike, namenjene nastajanju bodočih dobičkov in denarnih tokov.

Financiranje

Financiranje je spreminjanje velikosti sredstev v obračunskem obdobju zaradi spreminjanja
velikosti kapitala oziroma dolgov. V ožjem pomenu ne vključuje sprememb velikosti kapitala
zaradi čistega poslovnega izida v obračunskem obdobju, sprememb velikosti poslovnih dolgov ter
sprememb velikosti pasivnih časovnih razmejitev in rezervacij, ki se upoštevajo pri posrednem
ugotavljanju prejemkov pri poslovanju.

Ločeno razkritje denarnih tokov, ki izhajajo iz finančnih aktivnosti, je pomembno zaradi tega, ker je koristno pri napovedovanju terjatev do podjetja, ki jih bodo imeli do prihodnjih denarnih tokov prinašalci kapitala.

Primeri denarnih tokov po Slovenskih računovodskih standardih

1. Denarni tokovi pri poslovanju:

- prejemki od prodaje blaga in storitev (plačila kupcev),

- prejemki od najemnin,

- izdatki za nakup blaga in storitev (plačila dobaviteljem),

- izdatki za predplačila blaga in storitev,

- izdatki za plačila zaposlenim (plače, nadomestila plač, povračila stroškov, odpravnine,…),

- izdatki za plačila drugih dohodkov fizičnim osebam (podjemne in avtorske pogodbe, najemnine, itd.),

- izdatki za plačilo dajatev,

- plačilo obroka iz naslova poslovnega najema,

- plačilo davka od dohodka pravnih oseb,

- prejemek iz naslova vračila davka od dohodka pravnih oseb,

- prejemki iz naslova subvencij, dotacij, odškodnin,

- prejeta plačila zamudnih obresti od kupcev,

- izdatki za plačila zamudnih obresti dobaviteljem,

- izdatki za kazni in odškodnine,

- drugo.

2. Denarni tokovi pri investiranju:

- prejemki od prodaje osnovnih sredstev (nepremičnin, opreme, neopredmetenih dolgoročna sredstev,…),

- izdatki za pridobitev osnovnih sredstev (nepremičnin, opreme, neopredmetenih dolgoročnih sredstev,…),

- prejemki od prodaje naložbenih nepremičnin,

- izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin,

- izdatki za plačilo predujma za osnovno sredstvo,

- prejemki iz naslova prodaje finančnih naložb,

- prejemki iz naslova dividend,

- izdatki za pridobitev finančnih naložb,

-izdatki za plačilo kapitala v odvisno družbo,

- izdatki za dana posojila pravnim ali fizičnim osebam,

- prejemki iz naslova vračila posojil pravnih in fizičnih oseb,

- drugo.

3. Denarni tokovi pri financiranju:

- prejemki iz naslova prejetih kratkoročnih in dolgoročnih posojil,

- prejemki iz naslova dodatnih vplačil osnovnega kapitala,

- izdatki za plačilo obresti od posojil,

- izdatki za vračilo glavnice,

- izdatki za dividende oz. udeležbe v dobičku,

- odplačilo obroka po pogodbi o finančnem najemu,

drugo.

Vprašanja

Kaj ne sodi v izkaz denarnih tokov?

V izkaz denarnih tokov ne sodijo postavke, kjer ni prišlo do priliva oziroma odliva denarnih sredstev, kot na primer:

- obračun plač,

- obračun amortizacije,

- pridobitev osnovnega sredstva na finančni lizing,

- prevzem osnovnega sredstva, ki je bilo v celoti plačano s posojilom banke,

- kompenzacije terjatev in obveznosti,

- vse vrste prevrednotenj,

- neplačane tečajne razlike,

- rezervacije,

- povečanje kapitala iz čistega dobička preteklih let,

- odloženi davki,

- drugo.

Denarna sredstva

Denarna sredstva so gotovina v blagajni, knjižni denar na računih pri banki, denar na poti in denarni ustrezniki.

Denarni ustrezniki

Denarni ustrezniki so tiste naložbe, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v vnaprej znan znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno. Namen denarnih ustreznikov je poravnavanje kratkoročnih denarnih obveznosti in ne vzpostavljanje naložb ali kaj drugega. Zato se naložba običajno označi kot denarni ustreznik, le če hitro zapade v plačilo, na primer v treh mesecih ali manj po pridobitvi. Mednje lahko na primer uvrstimo depozit na odpoklic oziroma z zapadlostjo do 90 dni (sprejeta računovodska usmeritev), dogovorjena prekoračitev sredstev na bančnem računu in podobno.

Limit na TRR

Izposojanje pri banki se na splošno obravnava pri financiranju. Toda v nekaterih državah so prekoračitve na tekočem računu pri banki, ki jih je mogoče poravnati na poziv, sestavni del vodenja denarnih sredstev v podjetju. V takih okoliščinah so prekoračitve na tekočem računu pri banki vključene med sestavine denarnih sredstev in njihovih ustreznikov. Značilnost takih sporazumov z banko je, da se saldo konta v banki pogosto spreminja od pozitivnega do negativnega.

Metode poročanja

SRS2016 Slovenski računovodski standard 22 predstavlja oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje, ki pa se lahko uporabljajo tudi za notranje potrebe. Izkaz denarnih tokov se lahko sestavi po dveh metodah:

- neposredna metoda (različica I) in

- posredna metoda (različica II).

Vprašanja

V čem je bistvena razlika med neposredno in posredno metodo izdelave izkaza denarnih tokov?

Obe metodi se razlikujeta le v delu, ki se nanaša na denarne tokove pri poslovanju, medtem ko se postavke denarnih tokov pri investiranju in financiranju ne razlikujejo. Bistvena razlika je, da podjetje pri neposredni metodi razkriva glavne vrste kosmatih prejemkov in kosmatih izdatkov (z obračunanim DDV), ki jih lahko pridobi direktno iz poslovnih knjig (na primer konti terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev), pri posredni metodi pa mora najprej izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, nato pa popravlja poslovni izid za učinke poslov, ki nimajo denarne narave, za vse odložene prihodke in stroške ter vnaprej vračunane stroške, ki bodo pri prihodnjem poslovanju povzročili prejemke ali izdatke (praviloma so zneski brez obračunanega DDV).

Priporočena metoda

Tako Slovenski računovodski standardi kot tudi Mednarodni računovodski standardi podjetjem priporočajo poročanje o denarnih tokovih in poslovanju z uporabo neposredne metode. Neposredna metoda daje informacije, ki utegnejo biti koristne pri ocenjevanju bodočih denarnih tokov in niso na razpolago, če se uporablja posredna metoda. Prav tako je neposredna metoda bolj uporabna za sprotne finančne analize, ker ne zahteva izdelave bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

Neposredna metoda (različica I) po Slovenskih računovodskih standardih

V skladu s SRS2016 Slovenski računovodski standard 22 se pri neposredni metodi podatki za postavke (prejemke in izdatke) izkaza denarnih tokov pridobijo:

a) iz poslovnih knjig organizacije (za denarne tokove pri poslovanju, investiranju in financiranju) ali

b) z dopolnjevanjem postavk poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov (brez prevrednotovalnih) ter finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev in finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (brez prevrednotovalnih) iz izkaza poslovnega izida s spremembami obratnih sredstev, časovnih razmejitev, rezervacij in odloženih davkov v obdobju ter

- iz poslovnih knjig organizacije (za denarne tokove pri investiranju in financiranju).

Po neposredni metodi oziroma različici I so potrebne v izkazu denarnih tokov najmanj tele postavke:

A. Denarni tokovi pri poslovanju

a. Prejemki pri poslovanju

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

Drugi prejemki pri poslovanju

b. Izdatki pri poslovanju

Izdatki za nakupe materiala in storitev

Izdatki za plače in deleže zaposlenih v dobičku

Izdatki za dajatve vseh vrst

Drugi izdatki pri poslovanju

c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)

B. Denarni tokovi pri investiranju

a. Prejemki pri investiranju

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin

Prejemki od odtujitve finančnih naložb

b. Izdatki pri investiranju

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin Izdatki za pridobitev finančnih naložb

c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)

C. Denarni tokovi pri financiranju

a. Prejemki