Danes je 18.8.2019
Input:

Izkaz poslovnega izida in izkaz vseobsegajočega donosa

10.11.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2 Izkaz poslovnega izida in izkaz vseobsegajočega donosa

Nataša Vehar Sonja Logar

Izkaz poslovnega izida za družbo X d.d., za leto 2016

Izkaz poslovnega izida je sestavljen v skladu s SRS 21 – različico I (SRS 21). Posamezne postavke izkaza poslovnega izida so razložene v razčlenitvah in pojasnilih k računovodskim izkazom.


v evrih

 

 

 

 

 

Pojasnila

 

2016

 

2015

 

1.

 

Čisti prihodki od prodaje

 

4.2.4.1

 

 

 

 

 

a)

 

Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu

 

 

 

 

 

 

 

c)

 

Čisti prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Usredstveni lastni proizvodi in storitve