Danes je 18.8.2019
Input:

Izkaz poslovnega izida za družbo - različica I

7.2.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2 Izkaz poslovnega izida za družbo - različica I

Nataša Vehar Sonja Logar

Izkaz poslovnega izida je sestavljen v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 21 – različico I (SRS2016 21). Posamezne postavke izkaza poslovnega izida so razložene v razčlenitvah in pojasnilih k računovodskim izkazom.

V evrih

  Pojasnila  2018  2017  
1.  Čisti prihodki od prodaje  4.2.4.1   
a)  Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu     
b)  Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu     
c)  Čisti prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu     
2.  Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje     
3.  Usredstveni lastni proizvodi in storitve