Danes je 3.10.2022

Input:

Menedžerska pogodba o zaposlitvi (vzorec)

19.5.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

30.3.50.28 Menedžerska pogodba o zaposlitvi (vzorec)

Vesna Rebronja

Odprite vzorec v Wordu.

Vzorec menedžerske pogodbe o zaposlitvi

Družba ........................................, s sedežem ......................................, matično št ...................................., ki jo za namen sklenitve te pogodbe zastopa predsednik nadzornega sveta družbe/predsednik uprave1_________________ (v nadaljevanju delodajalec)

in

......................................, stanujoč ......................................, EMŠO: ......................................, davčna št .......................................,
(v nadaljevanju menedžer ali predsednik/član uprave2)

sklepata sledečo pogodbo

POGODBO O ZAPOSLITVI
(menedžerska pogodba)

1. člen
Uvodne ugotovitve

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

  • - je bil menedžer s sklepom nadzornega sveta/ s sklepom predsednika uprave z dne ................ imenovan za predsednika/člana uprave družbe (menedžer) ........................................ za obdobje ................ let, ki začne teči z dnem .....................,

  • - da je menedžer dne ................ dal soglasje k imenovanju.

Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojna razmerja, ki izhajajo iz funkcije predsednika/člana uprave in sklenjenega delovnega razmerja v družbi.

2. člen
Delovno razmerje

Pogodbeni stranki se dogovorita, da:

  • - nastopi menedžer delovno razmerje pri delodajalcu z dnem ...............................,

  • - je delovno razmerje sklenjeno za določen čas in sicer za čas od .................... do prenehanja ......... letnega mandata, oziroma do na kateregakoli izmed načinov določenih v 15. členu te pogodbe

  • - je delovno razmerje sklenjeno za polni delovni čas,

  • - bo menedžer delo opravljal na sedežu družbe in povsod na krajih, kjer se opravljajo posli družbe.

3. člen

Če ni v tej pogodb, bo imel menedžer v celotnem obdobju trajanja delovnega razmerja po tej pogodbi iste pravice, ugodnosti in varstvo kot drugi delavci družbe po vseh splošnih aktih, kot če bi bili ti splošni akti v celoti vključeni v to pogodbo, s tem da določbe, veljavno dogovorjene v tej