Danes je 23.9.2021

Input:

Nepremičnine in njihova obravnava

12.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2.37 Nepremičnine in njihova obravnava

S.F.

Nepremičnine se v poslovnih knjigah lahko pojavljajo kot

- osnovna sredstva,

- naložbene nepremičnine,

- zaloge ali kot

- sredstva namenjena prodaji.

Vsaka kategorija navedenih sredstev pa zahteva drugačno računovodsko in davčno obravnavo.

Z računovodskega vidika je dobro poznavanje in razumevanje računovodskih standardov obvezno, saj se srečamo z:

- SRS2016 1 – Opredmetena osnovna sredstva,

- SRS2016 4 – Zaloge,

- SRS2016 6 – Naložbene nepremičnine,

- MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva,

- MRS 36 – Oslabitev sredstev,

- MRS 40 – Naložene nepremičnine,

- MSRP 5 – Nekratkoročna sredstva za prodajo,

- MSRP 13 – Merjenje poštene vrednosti.

Z davčnega vidika pa je nujno potrebno dobro poznavanje Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, in Zakona o dohodnini (v primeru samostojnega podjetnika).

Pomembno je, da nepremičnine, ki jih poslovni subjekt uporablja, pravilno evidentiramo v knjigovodskih evidencah. Njihova nepravilna obravnava, posledično lahko privede do napačne davčne osnove, napačno odvedenih davkov, likvidnostne težave zaradi dodane davčne obremenitve ali plačila kazni.

1. Nepremičnine – osnovna sredstva

Nepremičnine (zgradbe, zemljišča) se v računovodskih izkazih obravnavajo v izkazu bilance stanja. Bilanca stanja je finančno poročilo, ki povzema sredstva, dolgove in kapital poslovnega subjekta. Bilanca stanja se sestavlja na presečni dan poslovnega obdobja (najpogosteje je to konec leta, standardi pa dovoljujejo, da je presečni dan lahko tudi katerikoli drug dan v letu).

Da pa bilanco stanja lahko sestavimo, moramo v poslovnih knjigah imeti pravilno evidentirane postavke iz katerih se nato sestoji bilanca stanja.

Evidentiranje postavk

Preden se lotimo evidentiranja nepremičnin, si najprej razjasnimo