Danes je 14.11.2019
Input:

Obračun DDPO: Davčna osnova (postavke 11-15)

10.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.4 Obračun DDPO: Davčna osnova (postavke 11-15)

mag. Dejan Petkovič

11. Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih

11.1 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu

11.2 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu

V zaporedno 11.1 in/ali 11.2 vpišete davčne učinke prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil. Gre za primere, ko ste morali prikazati učinek tudi za nazaj (primeroma kot da bi neko sredstvo že od nabave naprej evidentirali v skladu s spremenjenim računovodskim standardom).

11.3 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

11.4 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine

V zaporedni 11.3 in/ali 11.4 boste prikazali učinke spremenjenih usmeritev ali napak in ste to novo usmeritev ali storjeno napako »sanirali« preko prenesenega poslovnega izida (in ne preko IPI leta 2018).

11.5. Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo, za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju, in za znesek prevrednotenj finančnih instrumentov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu

Navajamo primera:

  • Sredstvo vrednotite po modelu revalorizacije in oblikovali ste revalorizacijsko rezervo. Zaradi revalorizacije seveda ne morete imeti višje davčne amortizacije. Zato morate povečati davčno osnovo v višini amortizacije revaloriziranega dela sredstva.

  • V letu 2017 ste imeli aktuarske izgube (torej rezervacije preko vseobsegajočega donosa), ki so v DDPO zmanjševale davčno osnovo v višini 50 %. Sedaj te rezervacije odpravljate in morate povečati davčno osnovo za enak znesek.

  • V primeru učinkov sprememb poštene vrednosti lastniških finančnih sredstev, ki se merijo po pošteni vrednosti z učinki v drugem vseobsegajočem donosu.

11.6 Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja, za 50 odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni zmanjševal davčne osnove, in za znesek prevrednotenj finančnih instrumentov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu

Navajamo primere:

  • Evidentiranje porabe (dejanskega izplačila) rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade, odpravnine - oblikovanih ob prehodu na SRS 2006 (takrat oblikovanje rezervacij davčno ni bilo priznano).

  • Evidentiranje porabe rezervacij sicer pripoznanih v izkazu vseobsegajočega donosa (ki so ob oblikovanju zmanjševale davčno osnovo v višini 50 %, sedaj ob porabi pa zmanjšujejo davčno osnovo še za dodatnih 50 %).

  • Evidentiranje porabe rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni zmanjševal davčne osnove.

12. Povečanje davčne osnove

12.1 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve sredstva pred predpisanim rokom

Pri koriščenju investicijske olajšave obstaja zakonska zahteva, da se sredstvo ne sme odtujiti pred potekom 3 let od leta, v katerem je bila olajšava koriščena. Pozorni bodite torej na sredstva, za katera je bila koriščena olajšava in so bila nabavljena 2015 ali kasneje, ter v letu 2018 prodana. V primeru takšne prodaje je potrebno povečati davčno osnovo v višini predhodno koriščene olajšave.

12.2 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo pred predpisanim rokom

V primeru koriščenja te olajšave ni dovoljeno (brez davčnih učinkov) teh sredstev odtujiti prej kot v petih letih (velike organizacije), ostale organizacije pa prej kot v treh letih, od leta, v katerem se je olajšava uveljavila.

12.3 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov

V tej zaporedni boste izvzeli odhodke v višini 5 % zaporedne številke 2.5 (izvzeti prihodki od dividend).

12.4 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov

V tej zaporedni boste izvzeli odhodke v višini 5 % zaporedne številke 2.6 (izvzeti prihodki od odsvojitve lastniških deležev).

12.5 Povečanje davčne osnove za izvzeti del dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po ustanovitvi

Zavezanec, ki je prenehal prej kot v 10 letih po svoji ustanovitvi in je v zadnjih 5 davčnih obdobjih izvzemal iz davčne osnove dobičke od odsvojitve deležev, mora za zneske izkoriščenih davčnih ugodnosti v zadnjem davčnem obračunu povečati davčno osnovo.

12.6 Povečanje davčne osnove za že uveljavljene davčne izgube zaradi bistvene spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva

Primer: če se je pri zavezancu v letu 2016 in 2017 bistveno spremenilo lastništvo, ob