Danes je 3.6.2020

Input:

Obračun DDPO za leto 2019 za gospodarstvo

13.2.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Kako spremembe ZDDPO-2R, v zvezi z najvišjo mejo koriščenja davčnih izgub in davčnih dobropisov, vplivajo na odložene davke, ki jih bo treba izračunati na dan 31.12.2019?

ZDDPO-2R med drugim uvaja tudi novi 59/a člen, ki govori o omejitvah zmanjšanja davčne osnove, in sicer: »Zmanjšanje davčne osnove po 36., 55. do 59. členu tega zakona in določbah drugih zakonov, ki določajo zmanjšanje davčne osnove po tem zakonu, skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij, se prizna največ v višini 63 % davčne osnove.«

 

Navedena sprememba, ki bo pri sestavljanju davčne napovedi sicer vplivala na davčna obdobja od 01.01.2020 dalje, torej določa, da se lahko davčna osnova iz naslova neizkoriščenih davčnih izgub, olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj, olajšav za investiranje, olajšav za zaposlovanje in za zaposlovanje invalidov, olajšav za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, olajšav za prostovoljno dodatno pokojninsko izobraževanje in olajšav za donacijo zmanjša le v višini 63 % davčne osnove oziroma, da s preteklimi davčnimi izgubami in olajšavami ni možno priti do davčne osnove v višini Ø, temveč bo davčni zavezanec, ki bo imel pozitivno davčno osnovo, vedno obdavčen vsaj od davčne osnove v višini 37 %.

 

Predhodno navedena določba, ki je začela veljati s 01.01.2020, ima vpliv na odložene davke, ki jih bo treba izračunati na dan 31.12.2019. Če podjetje v letu 2019 ne bo v celoti izkoristilo davčnih olajšav, ki jih je sicer možno prenesti v naslednja obdobja, in bodo izpolnjeni pogoji za pripoznanje odloženih terjatev za davek, bo moralo pri izračunu odloženih davkov na dan 31.12.2019, že upoštevati novo določilo, saj se odloženi davek izračunava za kategorije, ki šele bodo vplivale na davčno osnovo v prihodnjih obdobjih.

 

Ali je amortizacija od pravice do uporabe sredstva, obračunana po 10 % stopnji, davčno priznana?

 

Družba je pripoznala pravico do uporabe za poslovni prostor, ki ga najema po pogodbi o poslovnem najemu. Pravico do uporabe tega prostora amortizira v obdobju 10 – letnega najema. Amortizacijo obračunava časovno enakomerno. Doba koristnosti najetega sredstva je ocenjena na 40 let.

 

Skladno z določili devetega odstavka 33. člena ZDDPO-2 se sredstvo pri najemniku, po računovodskih predpisih, amortizira od datuma začetka najema do konca njegove koristnosti oziroma do konca trajanja najema, če je to krajše od dobe koristnosti sredstva. Amortizacija, ki je ustrezno izračunana po računovodskih predpisih v 10 – letni dobi najema in časovno enakomerna, je zato davčno priznana po določilih 33. člena ZDDPO-2.

 

Ali so kakšne zakonske novosti v zvezi z upoštevanjem in evidentiranjem najemnin?

 

Za leto 2019 imamo spremenjen standard SRS 1 2019. Za najeme, ki jih bodo družbe razvrstile med finančne, ravnajo popolnoma enako, kot so ravnale po SRS 1 (2016). Sredstvo, prejeto v finančni najem, bodo mikro in majhne organizacije pripoznavale med svojimi sredstvi in jih razvrstile glede na določila računovodskih standardov.

 

SRS 1.63