Danes je 3.10.2022

Input:

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo za nedoločen čas (vzorec)

19.5.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

30.3.50.25 Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo za nedoločen čas (vzorec)

Vesna Rebronja

Odprite vzorec v Wordu.

Vzorec pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo za nedoločen čas

Na podlagi 11., 31. in 73. člena ZDR-1 (Ur.l. RS št. 21/2013), 10.,31. do 38. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009 s spremembami), ..... člena ..................... (statuta oz. pogodbe o ustanovitvi družbe) ter sklepa o imenovanju direktorja družbe z dne ............

Varianta: (KP za dejavnost ..........., določil Pravilnika o delovnih razmerjih družbe- kar ni nujno)

Družba .................. d. o. o. (d.n.o., d.d ....), naslov: .................., vpisana v sodni register pravnih oseb Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. ............, matična številka: ............., davčna štev.: ............., ki jo zastopa ...................

(v nadaljevanju: družba)

in

Direktor .................. stanujoč: .................., EMŠO:....................., davčna štev: ............... imenovan za direktorja družbe ................ d. o. o., naslov: ...........................,

(v nadaljevanju: direktor)

sklepata naslednjo

POGODBO O ZAPOSLITVI s poslovodno osebo za nedoločen čas

I. MANDAT, POOBLASTILA IN TRAJANJE POGODBE

1. člen

Družba in direktor družbe sklepata to pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo za opravljanje del vodenja družbe ................ d. o. o., naslov: .......................

Direktorja družbe je na funkcijo “direktorja družbe“ s sklepom št. ...... z dne .........imenovala skupščina družbe (Nadzorni svet, lastnik…) in sicer za mandatno dobo ........ let oziroma za obdobje od ...... do ..........

S to pogodbo družba in direktor skleneta delovno razmerje s polnim delovnim časom za nedoločen čas tako, da bo delavec v mandatnem obdobju ..... let opravljal dela poslovodenja družbe, po izteku te dobe pa se delodajalec obveže direktorju ponuditi predlog nove pogodbe o zaposlitvi na drugem ustreznem delovnem mestu za nedoločen čas, kolikor direktor ne bo imenovan za novo mandatno obdobje.

2. člen

Direktor nastopi delo z dnem začetka mandata dne ........

3. člen

Direktor družbe se zavezuje delo po tej pogodbi opravljati na sedežu družbe, ............... d. o. o., pri poslovnih partnerjih doma in v tujini, oziroma na drugem mestu, kot bodo to zahtevali interesi družbe.

Redni delovni