Danes je 30.11.2023

Input:

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen / določen čas z možnostjo napotitve na delo v tujino (vzorec)

24.4.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

7.2.1 Pogodba o zaposlitvi za nedoločen / določen čas z možnostjo napotitve na delo v tujino (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

POGODBA O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN / DOLOČEN ČAS

ki jo na podlagi določil 11. in 31. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – Odl. US, ZDR-1), Kolektivno pogodbo (KP) ………………. in splošnih aktov delodajalca …………………………sklepata:

1. DELAVEC: _________________________, stanujoč __________________, rojen ________________, stopnja izobrazbe ________________, poklic __________________EMŠO: _______________, davčna št.: ____________

(v nadaljevanju: delavec)

in

2. DELODAJALEC: _________________________, sedež______________________, matična številka____________________, davčna številka_______________________, ki ga zastopa __________________________

(v nadaljevanju: delodajalec)

1. člen

(sklenitev delovnega razmerja)


S to pogodbo delodajalec in delavec skleneta to pogodbo o zaposlitvi za ___________ (nedoločen / določen) čas (v nadaljevanju: Pogodba) iz razloga_______________________________________________________ (le v primeru pogodbe o zaposlitvi za določen čas navedite razlog iz ZDR-1) od _________ do ______________ (samo v primeru pogodbe o zaposlitvi za določen čas).

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za______________ (polni ali krajši delovni čas) delovni čas.

Delavec je ob podpisu Pogodbe seznanjen z ZDR-1, KP__________ in splošnimi akti delodajalca. Seznanjen je tudi z delom, pogoji dela, pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela na delovnem mestu oziroma vrste dela, za katero se sklepa ta Pogodba.

Delavec s podpisom te Pogodbe potrjuje, da je pisni predlog pogodbe o zaposlitvi prejel dne_________(tri dni pred predvideno sklenitvijo).

Delavec nastopi delo dne __________________ .

2. člen

(delovno mesto, opis del in nalog, varnost pri delu)

Delavec bo delo opravljal na delovnem mestu: »_______________«.

Opis del in nalog delavca za navedeno delovno mesto je sestavni del in priloga te Pogodbe in se delavcu vroči skupaj s Pogodbo.

Delavec je dolžan skrbeti za lastno varnost in zdravje v skladu s svojo usposobljenostjo, pisnimi in ustnimi navodili, opraviti teoretično in praktično usposabljanje, ravnati skladno s predpisi in zakoni s področja varnosti in zdravja pri delu ter dosledno uporabljati zaščitna delovna sredstva in ostalo opremo.

3. člen

(druga dela)

Delavec je dolžan opravljati tudi drugo