Danes je 5.12.2022

Input:

Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)

23.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

3.1.4.1 Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)

Erika Stražar

Letno poročilo majhnih gospodarskih družb, ki niso zavezane k reviziji, je skladno z 2. točko 60 člena ZGD-1, sestavljeno vsaj iz bilance stanja , izkaza poslovnega izida in priloge s pojasnili k izkazom.

Zaradi prisotnosti novega koronavirusa bodo morale družbe na katere je vpliva epidemija v pojasnilih razkriti vpliv na njihovo poslovanje. Epidemija ne vpliva samo na prihodke temveč na vse postavke poslovanja. Družba bo tako razkrita vpliv na oslabitev sredstev, vrednotenje zalog, neizpolnjevanje finančnih zavez v posojilnih pogodbah, rezervacije za kočljive pogodbe, pomembne pogodbene kazni zaradi neizpolnjevanje poslov v pogodbeno dogovorjenem roku, obveznosti iz naslova vračila finančne pomoči. Pojasniti načrte prestrukturiranja in s tem povezanim obveznostmi zaradi zmanjšanja števila zaposlenih ter pojasniti (ne)izpolnjevanje predpostavke delujoče družbe.

Odpri vzorec kot zunanji dokument.

Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)

Priloženi računovodski izkazi so bili izdelani po pravilih ZGD-1, SRS2016 in PSR2016 ob predpostavki upoštevanja nastanka poslovnih dogodkov ter upoštevanja časovne neomejenosti delovanja. Pri tem smo upoštevali kakovostne značilnosti računovodenja: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

1.1 Splošna pravila vrednotenja

Računovodske postavke se vrednotijo po načelu izvirne vrednosti z upoštevanjem naslednjih splošnih pravil:

- metode vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne spreminjajo iz leta v leto,

- načelo previdnosti in pomembnosti,

- odhodki in prihodki so upoštevani ne glede na plačilo,

- sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev so vrednotene posamično,

- bilanca stanja na začetku poslovnega leta se ujema z bilanco stanja na koncu prejšnjega poslovnega leta,

-