Danes je 26.5.2020

Input:

Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe na podlagi 69. člena ZGD-1 (vzorec) za leto 2019

22.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.1.4.1 Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe na podlagi 69. člena ZGD-1 (vzorec) za leto 2019

Erika Stražar

Odpri vzorec kot zunanji dokument.

Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)

Priloženi računovodski izkazi so bili izdelani po pravilih ZGD-1, SRS2016 in PSR2016 ob predpostavki upoštevanja nastanka poslovnih dogodkov ter upoštevanja časovne neomejenosti delovanja. Pri tem smo upoštevali kakovostne značilnosti računovodenja: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

1.1 Splošna pravila vrednotenja

Računovodske postavke se vrednotijo po načelu izvirne vrednosti z upoštevanjem naslednjih splošnih pravil:

- metode vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne spreminjajo iz leta v leto,

- načelo previdnosti in pomembnosti,

- odhodki in prihodki so upoštevani ne glede na plačilo,

- sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev so vrednotene posamično,

- bilanca stanja na začetku poslovnega leta se ujema z bilanco stanja na koncu prejšnjega poslovnega leta,

- izkazi predstavljajo resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti družbe ter njenega finančnega položaja in poslovnega izida.

1.2. Metode vrednotenja in odpisovanja vrednosti posameznih postavk

a) Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva vrednotimo po modelu nabavne vrednosti.

Nabavno vrednost sestavljajo