Danes je 24.10.2019
Input:

Povračilo stroškov, povezanih s službenim potovanjem

17.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

5.4.1.3.3 Povračilo stroškov, povezanih s službenim potovanjem

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Pravico do povračil stroškov na službeni poti v osnovi določa ZDR-1, natančneje pa je ta pravica običajno določena s kolektivnimi pogodbami, notranjimi pravilniki delodajalca ali pogodbami o zaposlitvi. Tudi pri povračilih stroškov, ki nastanejo v povezavi s službenimi potovanji, mora delodajalec najprej preveriti kakšna je delavčeva delovno pravna pravica – katere stroške je dolžan povrniti, pod kakšnimi pogoji in v kakšnih višinah. Ko pa je enkrat delovno pravna pravica jasna, je potrebno preveriti še pravila dohodninske zakonodaje in zakonodaje, ki ureja prispevke za socialno varnost.

Tudi povračila stroškov na službenem potovanju sodijo med dohodke iz zaposlitve, ožje gledano med dohodke iz delovnega razmerja. Tretja točka 1. odstavka 37. člena ZDoh-2 namreč določa, da med dohodke iz delovnega razmerja sodijo tudi povračila stroškov v zvezi z delom. Za pravilno dohodninsko obravnavo povračil stroškov pa je potrebno paziti še na pravili 4. in 4. a točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 od 1. 1. 2018 pa tudi na pravilo 4. b točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2. Na podlagi prvih dveh točk (4. in 4. a), se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delavcu ne vštejejo povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (npr. dnevnica, prevoz, prenočišče) in povračila stroškov delavcu za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, če so izpolnjeni določeni pogoji. Natančnejša pravila glede višine povračil in pogojev, pod katerimi se ta povračila lahko izplačajo brez dohodninskih posledic za delavca, določa Davčna uredba (6105/2006 Ur.l.RS). Na podlagi b) točke druge alineje 4. b točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se od 1. 1. 2018 dalje, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delavca, ki je napoten na delo v tujino, ne vštevajo povračila stroškov za prevoz v kraj napotitve ob začetku napotitve in za prevoz iz kraja napotitve ob koncu napotitve do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju. Tudi v teh primerih tako govorimo o pravilih povračil stroškov na službeni poti. To pomeni, da lahko delodajalec delavcu, ki za to pot uporabi svoje osebno vozilo, neobdavčeno povrne kilometrino v višini 0,37 € za vsak polni prevoženi km, če mu plača letalsko karto / karto za vlak oziroma za drugo javno transportno sredstvo, to plačilo ne predstavlja bonitete za delavca in če delavec za to pot uporabi službeno vozilo, se takšna pot ne šteje kot zasebna pot in zaradi nje ne nastane obveznost obračuna bonitete.

Pri delavcih, ki so napoteni na delo v tujino, je bilo s tretjo alinejo 4. b točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 določeno še, da se tudi povračilo stroškov za prenočišče na začasni napotitvi, ki traja neprekinjeno do največ 90 dni, do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v delavčevo davčno osnovo. To pomeni, da mu delodajalec lahko plača nastanitev in ta nastanitev (če traja napotitev do 90 dni) ne predstavlja bonitete delavca. Dodatni pogoj za takšno obravnavo pa je, da delodajalec v istem obdobju delavcu ne izplača tudi neobdavčenega nadomestila za ločeno življenje oziroma ne krije stroška prenočišča v primeru izplačila terenskega dodatka.

V nadaljevanju se osredotočam na povračila vezana na službena potovanja in ne na obravnavo povračil stroškov delavcem, ki so napoteni na delo v tujino.

Eno od povračil, do katerega je upravičen delavec na službeni poti, je dnevnica. Dnevnica