Danes je 26.9.2020

Input:

Pravilnik o blagajniškem poslovanju (vzorec)

16.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

5.1 Pravilnik o blagajniškem poslovanju (vzorec)

mag. Sabina Lamut

Odprite dokument v Wordu

Na podlagi ______ člena Pravilnika o računovodstvu je direktor podjetja __________________ dne _____________ sprejel

PRAVILNIK O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU

I. SPLOŠNO

1. člen 
(splošno)

Ta pravilnik ureja vsa opravila, povezana z gotovino, to je z bankovci, kovanci, čeki in takoj udenarljivimi vrednostnimi papirji:

  • sprejemanje, izdajanje in hrambo gotovine ter vrednotnic, s katerimi je treba ravnati enako kot z gotovino,

  • plačevanje z gotovino v domačih in tujih valutah ter evidentiranje plačevanja ter

  • hrambo blagajniške dokumentacije v papirni ali elektronski obliki.

2. člen 
(brezgotovinsko in gotovinsko plačevanje)

Družba poravnava svoje obveznosti in prejema plačila za terjatve brezgotovinsko preko bančnega računa, ki ga ima pri izvajalcu plačilnega prometa (banka), razen v primerih, ko gotovinska plačila dovoljuje ta pravilnik.

Blago in storitve ter obrazce, žetone, znamke, koleke in storitve taksistov, katerih vrednosti ne presegajo ____________ EUR (420 EUR – predpisani mejni znesek), plačuje družba z gotovino. Ne glede na velikost nabave se gorivo, cestnine in predornine plačujejo z uporabo plačilnih kartic, izdanih na ime družbe. Izjemoma in le po odobritvi odgovorne osebe se lahko neodložljive narave blaga in storitev plačujejo z gotovino, vendar ne več kot __________ EUR ( 420 EUR – predpisani mejni znesek).

Takse konzularnim in diplomatskim predstavništvom se na njihovo zahtevo plačujejo z gotovino.

Kmetijski izdelki, gozdni plodovi, industrijski in drugi odpadki ter izdelki domače in umetne obrti se lahko plačujejo z gotovino do _________ EUR (125 EUR – predpisani mejni znesek).

Plače in regres za letni dopust ter drugi osebni prejemki (nadomestila stroškov za prehrano med delom, prevoz na delo in z njega in ločeno življenje ter terenski dodatek, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči) se nakazujejo zaposlenim na njihove osebne račune pri banki.

Solidarnostna pomoč se lahko izplača v gotovini na podlagi odobritve direktorja družbe in sicer do ___________ EUR ( družba jih določi sama).

Povračila potnih stroškov (dnevnice, povračila stroškov prevoza in prenočevanja na službenem potovanju) se zaposlenim ob predložitvi potnega naloga z obračunom stroškov nakažejo na njihove račune pri banki. V primeru, da zaposleni ne more založiti lastnih sredstev, mu odgovorna oseba odobri izplačilo vnaprejšnjega plačila za potne stroške na njegov bančni račun. Odobreno predplačilo prejme zaposleni najmanj 3 dni pred odhodom na službeno pot.

Zgolj v primeru, da ima zaposleni blokiran osebni transakcijski račun, se mu do vrednosti _________ EUR (družba določi sama), izjemoma izplača akontacija za službeno pot v gotovini, vendar pa je zaposleni dolžan predložiti potrdilo banke o blokadi njegovega osebnega računa.

Akontacije za službena potovanja se izplačujejo na bančne račune zaposlenih v zneskih, ki jih določa odredbodajalec.

Predujmi za plačila storitev (npr. vnaprej plačana vstopnina za posvetovanje) se izplačujejo v zneskih, ki jih določa odredbodajalec, vendar ne več kot _______ EUR ( 420 EUR – predpisani mejni znesek).

S čeki se plačujejo le obveznosti do dobaviteljev v tujini, kadar zahtevajo takšno plačilo.

3. člen 
(število in vrste blagajn, čas poslovanja in način evidentiranja)

Družba ima dve blagajni: evrsko in tujih valut.

Po potrebi se evidentirajo pomožne blagajne. Sklep o evidentiranju pomožne blagajne sprejme vodja računovodstva. Pobudo za evidentiranje pomožne blagajne lahko da tudi prodajna ali nabavna služba ali druga zainteresirana služba oziroma oseba.

Delovni čas za urejanje blagajne traja od _____ do _____.

Blagajniško poslovanje se evidentira s pomočjo računalniškega programa.

4. člen 
(delo in odgovornost blagajnika)

Blagajnik:

  • kontrolira formalno pravilnost listin, ki so podlaga za vplačila in izplačila gotovine;

  • kontrolira ali je vsebino listin, ki so podlaga za izplačila, potrdila (likvidirala) pooblaščena oseba;

  • sestavlja blagajniške prejemke in izdatke;

  • opravlja vplačila v blagajno in izplačila iz nje;

  • vodi blagajniške evidence (blagajniški dnevnik);

  • hrani v blagajni gotovino in vrednotnice ter še ne unovčene čeke in