Danes je 30.9.2020

Input:

Pravilnik o računovodstvu

19.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2.8 Pravilnik o računovodstvu

Erika Stražar

V praksi podjetja, ki niso zavezana k reviziji, praviloma nimajo izdelanega pravilnika o računovodstvu ali pa imajo prepisan pravilnik drugega podjetja ali v tipski pravilnik vpišejo praviloma le svoje podjetje in spremenijo ali pa tudi ne način vrednotenja ekonomskih kategorij. Dober pravilnik je pravilnik pisan na »kožo« podjetja. Vsebuje naj usmeritve podjetja glede merjenja konkretnih gospodarskih kategorij ter na mestih, kjer računovodski standardi dopuščajo izbiro le to zapiše v pravilnik. Pravilnik o računovodstvu pri davčnem pregledu zahtevajo tudi inšpektorji ali pa revizor, ko je podjetje zavezano reviziji.

Pravilnik o računovodstvu je osnovni akt podjetja sestavljen v skladu z določbo 54. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Slovenskimi računovodskimi standardi 2016, ki obsegajo Uvod v SRS2016, Okvir SRS2016 ter posamezne Slovenske računovodske standarde, ki urejajo gospodarske kategorije (Standardi I) ter standarde računovodskega poročanja (Standardi II) in Kodeksa računovodskih načel. S Pravilnikom podjetje določi organiziranost računovodstva, računovodska pravila z vidika prepoznavanja, odprave prepoznanja, merjenja in vrednotenja gospodarskih kategorij, računovodsko odgovornost in računovodska opravila, v skladu s Pravili skrbnega računovodenja.

Podjetje torej pravila in postopke, ki jih uporablja pri pripravi računovodskih izkazov jasno zapiše. Obstajajo tipski pravilniki, tipski dokumenti v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi in vsebujejo računovodske usmeritve za pravilno izkazovanje računovodskih informacij, vendar pa jih more podjetje prilagoditi svojim potrebam. Ustrezen sestavljen pravilnik je temeljni akt računovodske službe ter dokument podjetja namenjen vsem zaposlenim, še posebno poslovodstvu, ki jamči za finančni položaj in uspešnost poslovanja podjetja. Revizorju in morebitnemu inšpektorju pravilnik daje sliko, da je podjetje urejeno ter, da so posledično računovodska poročila primerljiva in bolj zanesljiva kot pa da teh pravil ne bi bilo. S pravilnikom je namreč lažje dokazati, da so ekonomske kategorije jasno opredeljene in se ne spreminjajo glede na trenutne poslovne koristi podjetja. Če pa se v različnih