Danes je 3.8.2020

Input:

Priloga k izkazom majhne družbe za leto 2019

22.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.1.4 Priloga k izkazom majhne družbe za leto 2019

Urška Juršev

Določila ZGD-1

V skladu z 69. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo vse družbe v prilogi k izkazom razkriti naslednje podatke:

1. sprejete računovodske usmeritve;

2. kadar se opredmetena osnovna sredstva merijo po revaloriziranih zneskih, tabelo, ki kaže:

- gibanja v revalorizacijski rezervi v poslovnem letu z razlago davčne obravnave tam navedenih postavk in

- knjigovodsko vrednost v bilanci stanja, ki bi bila pripoznana, če opredmetena osnovna sredstva ne bi bila revalorizirana;

3. kadar se finančni instrumenti ali sredstva merijo po pošteni vrednosti:

- pomembne predpostavke, na katerih temeljijo valorizacijski modeli in tehnike,

kadar so bile poštene vrednosti določene v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka

67. člena ZGD-1;

- za vsako kategorijo finančnih instrumentov ali sredstev pošteno vrednost,

spremembe vrednosti, ki so neposredno vključene v izkaz poslovnega izida, in

spremembe, ki so vključene v rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni

vrednosti;

- za vsak razred izvedenih finančnih instrumentov podatke o obsegu in vrsti

instrumentov, vključno s pomembnimi pogoji, ki lahko vplivajo na znesek, časovni

okvir in zanesljivost prihodnjih denarnih tokov;

- tabelo, ki