Danes je 2.10.2023

Input:

Knjiženje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine

16.2.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

4.6.21.1 Knjiženje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ureja SRS 10 (2016) povsem samostojno in brez napotitve na neposredno rabo MRS 19 in MRS 26, kot je to veljalo po starih SRS 2006.

Mikro družbe in tiste organizacije, ki niso družbe in niso podvržene obvezni reviziji, lahko sklenejo, da ne bodo oblikovale in obračunavale rezervacij za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi.

Majhne, srednje in velike družbe ter druge organizacije, ki so podvržene obvezni reviziji, glede tovrstnih rezervacij ravnajo po načelu pomembnosti, ki ga podrobneje razdelajo v internem aktu (pravilniku o računovodstvu): če razlike med ocenjenim zneskom letnih oblikovanih rezervacij in dejanskim zneskom stroškov za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi niso pomembne.

Rezervacije se izračunajo z upoštevanjem ustreznih aktuarskih predpostavk, zato naj ta izračun pripravi specializirani strokovnjak - aktuar, čeprav tega standard izrecno ne zahteva.

Predpisani Enotni kontni okvir določa, da se rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi izkazujejo med stroški dela. Po SRS 2016 tudi za rezervacije za dolgoročne zaslužke zaposlenih veljajo splošna pravila knjiženja: rezervacije najprej knjižimo na račun vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov