Danes je 22.1.2021

Input:

Stopnje DDV

1.2.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

6.6 Stopnje DDV

Erika Režek, davčna svetovalka

Davčne stopnje

Blago in storitve se obdavčujejo po:

  • splošni, 22% stopnji DDV in

  • nižji, 9,5% stopnji DDV.

Preračunana stopnja 22% znaša 18,0328%, preračunana stopnja 9,5% znaša 8,6758%.

Po nižji davčni stopnji se obračunava in plačuje dobava blaga in storitev, ki so naštete v Prilogi I ZDDV-1.

1. Obdavčitev stanovanjskih objektov

Pri obnovi in popravilu stanovanjskih objektov, se uporablja nižja stopnja DDV na podlagi (11a) točke ZDDV-1, če so zaračunane neposredno investitorju, ne pa tudi od dobave in gradnje teh objektov.

2. Obdavčitev uporabe športnih objektov

Uporaba športnih objektov se po ZDDV-1 šteje kot obdavčen promet, ki je obdavčen z znižano davčno stopnjo (14. točka Priloge I k ZDDV-1).

V skladu s to točko, se po 57. členu Pravilnika o izvajanju ZDDV-1, 2. odst., DDV obračunava od uporabe športnih objektov, ki jih upravljavec športnega objekta (lastnega ali najetega) za plačilo oddaja v uporabo končnim potrošnikom – osebam, ki objekt uporabljajo za ukvarjanje s športom ali drugim osebam, ki športni objekt dajejo na razpolago osebam za ukvarjanje s športom, npr. svojim članom, zaposlenim, učencem, ne pa davčnim zavezancem, ki športni objekt uporabljajo za nadaljnje trženje

Kaj pa brezplačna raba oz. uporaba telovadnice? Ali je tako vrstna storitev predmet obdavčitve z DDV ali lahko zagovarjamo, da gre za poslovni interes davčnega zavezanca in tako posledično taka raba oz. uporaba telovadnice ni predmet DDV?

V zvezi s to dilemo je FURS podal pojasnilo št. 4230 57066/2011 2, z dne 16.1.2012, v katerem navaja, da se tako vrstna storitev po določbah ZDDV 1 obravnava kot uporaba športnega objekta za druge namene kot za namene opravljanja dejavnosti, 15. člen ZDDV 1, zato mora davčni zavezanec, konkretno je v tem primeru izpostavljena občina, obračunati DDV, če je bila za športno dvorano (ob nabavi oziroma gradnji) dana pravica do celotnega ali delnega odbitka DDV. Davčno osnovo predstavljajo stroški oddaje športne dvorane v uporabo. Občina obračuna DDV po stopnji 9,5 %.

Nižja stopnja DDV se ne uporabi, kadar se ti objekti dajo v uporabo davčnim zavezancem, ki športni objekt uporabljajo za nadaljnje trženje.

Če se ti objekti dajejo v najem, se ta promet obravnava kot oproščen