Danes je 19.7.2024

Input:

Storitve, zaračunane tujim naročnikom: 2. Storitve povezane z nepremičnino

14.7.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 19 minut

6.4.3.5.2 Storitve, zaračunane tujim naročnikom: 2. Storitve povezane z nepremičnino

Erika Režek, davčna svetovalka

2. Storitve povezane z nepremičnino: 27. člen ZDDV-1

Pomembna lega nepremičnine

Kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, vključno s storitvami strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov, nastanitvijo v hotelih ali podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju, dodeljevanjem pravic do uporabe nepremičnin in storitvami za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo nadzor na kraju samem, je kraj, kjer se nepremičnina nahaja (status naročnika ni pomemben).

Skladno s pogodbo o posredovanju, se norveški posrednik zaveže, da bo iskal in si prizadeval najti in spraviti v stik s slovenskim naročnikom potencialne financerje projekta nepremičnine v Sloveniji.

Posrednik se zaveže, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročnikom osebo, ki se bo z njim pogajala za financiranje nakupa zemljišča. Za to mu pripada določeno plačilo (provizija).

Posredovanje nepremičnin

27. člen ZDDV-1 opredeljuje storitve, povezane z nepremičnino. Med te storitve spadajo tudi storitve nepremičninskih posrednikov. Tako opravljene storitve so obdavčene po legi nepremičnine.

  • Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev

S 1. 1. 2017 smo v Sloveniji pričeli obvezno uporabljati spremembe izvedbene uredbe, ki se tičejo storitev, povezanih z nepremičninami: členi 13b, 31a in 31b, kot sledi:

Člen 13.b: za namene uporabe Direktive 2006/112/ES se za ‚nepremičnino‚ šteje:

a. vsak posamezni del zemljišča na površju ali pod njim, na katerem se lahko vzpostavi lastninska pravica in posest;

b. vsaka zgradba ali konstrukcija, pritrjena na tla ali v tleh nad morsko gladino ali pod njo, ki je ni mogoče zlahka razstaviti ali odstraniti;

c. vsak predmet, ki je vgrajen in je sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez katerega zgradba ali konstrukcija ni popolna, na primer vrata, okna, strehe, stopnišča in dvigala;

d. vsak predmet, oprema ali stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbi ali konstrukciji in ga ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe zgradbe ali konstrukcije.

Opravljanje storitev, povezanih z nepremičninami - člen 31.a

1. Storitve, povezane z nepremičninami, iz člena 47 Direktive 2006/112/ES vključujejo samo tiste storitve, ki so dovolj neposredno povezane z zadevno nepremičnino. Storitve se štejejo za dovolj neposredno povezane z nepremičnino:

  1. če izhajajo iz nepremičnine in je ta nepremičnina sestavni del storitve ter osrednjega in bistvenega pomena za opravljeno storitev;
  2. če se opravljajo za nepremičnino ali so namenjene zanjo in je njihov cilj pravna ali fizična sprememba zadevne nepremičnine.

Z odstavkom 1 je zajeto zlasti naslednje:

  1. priprava načrtov za zgradbo ali dele zgradbe, ki so zasnovani za določeno zemljiško parcelo, ne glede na to, ali je stavba zgrajena ali ne;
  2. zagotavljanje nadzornih ali varnostnih storitev na kraju samem;
  3. gradnja zgradbe na zemljišču ter gradbena in rušilna dela, ki se opravljajo na zgradbi ali delih zgradbe;
  4. gradnja stalnih konstrukcij na zemljišču ter gradbena in rušilna dela, ki se opravljajo na stalnih konstrukcijah, kot so sistemi cevovodov za plin, vodo, kanalizacijo in podobno;
  5. delo na zemljišču, vključno s kmetijskimi storitvami, na primer obdelovanje zemlje, sejanje, zalivanje in gnojenje;
  6. zemljemerstvo ter ocena tveganja in celovitosti nepremičnine;
  7. vrednotenje nepremičnine, tudi če so te storitve potrebne za zavarovanje (npr. posojila) ali