Danes je 4.8.2020

Input:

Stroški sejmov, reklame in reprezentance - konto 417

14.1.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

3.11.2.8 Stroški sejmov, reklame in reprezentance - konto 417

Andreja Schwarzmann

Stroški sejmov vključujejo stroške udeležbe na nekem sejmu (najem sejemskega prostora), stroške porabe materiala in blaga za namene udeležbe na sejmu, lahko pa tudi stroške zastopanja na sejmu s strani neke druge osebe.

Stroški reklamiranja vključujejo nabavo ali izdelavo reklamnega materiala, letakov in drugega, ki so dostopni širši množici in ne le stalnim kupcem. Sem sodijo tudi stroški reklamnih oglasov, sponzorske pogodbe (prejemnik sponzorskih sredstev izvaja reklamiranje organizacije, na podlagi pogodbenega razmerja) in podobne oblike reklamiranja ter oglaševanja organizacije.

Obdavčitev

Stroški reprezentance so stroški storitev, ki nastajajo v zvezi s poslovnimi partnerji. Sem sodijo stroški poslovnih daril, stroški pogostitev poslovnih partnerjev in podobni stroški, ki imajo značaj reprezentance. Organizacija v te namene lahko nameni tudi svoje lastne proizvode, vendar mora v tem primeru obračunati od teh daril tudi DDV.

Pri pripoznavanju in evidentiranju stroškov reprezentance moramo biti pazljivi tudi na davčno zakonodajo.

ZDDPO-2 v svojem 31. členu priznava kot davčno priznane le stroške reprezentance v višini