Danes je 7.12.2019
Input:

Priprava medletnega računovodskega poročila z učinki sprememb MSRP 9 in MSRP 15 (2. del): Učinki sprememb MSRP 9

23.10.2018, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:38:10

Poglavja

Mednarodna računovodska standarda MSRP 9 - Finančni instrumenti in MSRP 15 - Prihodki od pogodb s kupci sta obvezna in veljavna za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2018 ali kasneje. Za večino družb je bilo računovodsko poročilo za obdobje, ki se je končalo na dan 30. 6. 2018, prvo medletno računovodsko poročilo, v katerem so se odrazili vplivi sprememb MSRP 9 in MSRP 15. 

Standarda omogočata uporabo številnih praktičnih rešitev, ki jih lahko podjetja uporabijo bodisi pri prehodu bodisi stalno.

 

2.del: učinki sprememb MSRP 9

Pri prehodu MSRP 9 zahteva uporabe metode za nazaj za vsako predhodno poročevalsko obdobje, predstavljeno v skladu z MRS 8, vendar v nekaterih primerih (opisanih v MSRP 9(7.2.15)) podjetju ni treba opraviti preračunov za prejšnja obdobja. Če podjetje ne opravi preračunov za prejšnja obdobja, mora pripoznati vsako razliko med prejšnjo knjigovodsko vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo na začetku letnega poročevalskega obdobja, ki vključuje datum začetka uporabe, v začetnem zadržanem dobičku (ali drugi sestavini lastniškega kapitala, če je ustrezno) v letnem poročevalskem obdobju, ki vključuje datum začetka uporabe.

V drugem delu video seminarja na temo MSRP predavateljica Ingrid Zadel predstavi učinke sprememb MSRP 9. Prične z razkritjem začetka uporabe MSRP 9, ki je predpisano z 28. členom MSR 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. Nadaljuje s komentarjem k prvi uporabi MSRP 9, kjer predstavi glavne novosti standarda, zaključi pa s podrobnim praktičnim prikazom uporabe tega mednarodnega standarda.

 

Kazalo vsebine:

  • Razkritje začetka uporabe MSRP 9
  • Komentar k prvi uporabi MSRP 9
  • Praktični prikazi uporabe MSRP 9 na prehodu
  • Povzetek

 

Predavatelj

mag. Ingrid Zadel

mag. Ingrid Zadel

ima trideset let delovnih izkušenj na področju računovodstva, kontrolinga in notranje revizije. Njena področje dela so vodenje, načrtovanje, organiziranje in koordiniranje aktivnosti s področja računovodstva družbe in skupine, predlaganje računovodske in davčne politike, vzpostavljanje poslovnih procesov v družbi in na nivoju skupine in ustrezne informacijske podpore. Bila je odgovorna za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov, za računovodsko poročanje odvisnih podjetij, vpeljavo enotne računovodske politike in usmeritev skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila naziv pooblaščena revizorka.