Danes je 19.7.2024

Input:

Davčne olajšave po ZDDPO-2

15.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

2023.03.1.1 Davčne olajšave po ZDDPO-2

Natalija Kunstek, davčna svetovalka

Skladno z ZDDPO-2 lahko zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, poleg davčno priznanih odhodkov, davčno osnovo zmanjšujejo tudi z uveljavljanjem davčnih olajšav.

Zmanjšanje davčne osnove za uveljavljanje davčnih olajšav je možno za naslednje namene:

  • za vlaganja v raziskave in razvoj,

  • za investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva,

  • za zaposlovanje,

  • za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,

  • za donacije,

  • za zaposlovanje in za investiranje v določenih regijah,

  • olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

Olajšave v okviru obračuna DDPO je možno uveljavljati le do zneska, ki je enak davčni osnovi. Od 1. 1. 2020 velja še, da se zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub in davčnih olajšav po 36., 55. do 59. členu ZDDPO-2 in določbah drugih zakonov, ki določajo zmanjšanje davčne osnove po ZDDPO-2, skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij, prizna največ v višini 63 % davčne osnove.

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Skladno s 55. členom ZDDPO-2 lahko zavezanec uveljavlja olajšavo v višini 100 odstotkov zneska vlaganja v:

  • notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti; in

  • za nakup raziskovalno-razvojnih storitev.

Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj so bile v slovenski pravni red vnesene z namenom spodbujanja zavezancev za davek k dodatnim vlaganjem v raziskave in razvoj. Skladno s stališčem davčnega organa gre za olajšave, ki pomenijo izjemo od splošnega pravila in jih je, tudi po presoji sodišča (sodba Upravnega sodišča RS, IU 188/2016 z dne 22. 6. 2016), potrebno razlagati ozko (restriktivna razlaga).

Dokazno breme pri dokazovanju upravičenosti do uveljavljanja olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj je skladno z določili 76. člena ZDavP-2 na strani zavezanca za davek, ki mora za svoje trditve predložiti dokaze. ZDavP-2 v 77. členu še določa, da če zakon ne določa drugače, dokazuje zavezanec za davek svoje trditve v davčnem postopku praviloma s pisno dokumentacijo ter poslovnimi knjigami in evidencami, ki jih vodi v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju, lahko pa predlaga tudi izvedbo dokazov z drugimi dokaznimi sredstvi.

Zavezanec za