Danes je 19.7.2024

Input:

Gradbena situacija

17.6.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 24 minut

4.3.3 Gradbena situacija

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

PRAVNI VIDIK

Gradbena situacija je pojem, ki se pojavlja pri gradnji objektov na določenem zemljišču ali pri izvajanju gradbenih del na že obstoječih objektih. Osnovna pravila za obračun in plačilo gradbenih del urejata Obligacijski zakonik in Posebne gradbene uzance.

Gradbena pogodba

Gradbena pogodba je skladno s 649. členom Obligacijskega zakonika podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču oziroma na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno. Gradbena pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki.

Izstavitev gradbene situacije podrobneje določajo Posebne gradbene uzance 2020 v členih od 57 do 61. Začasne gradbene situacije in končna gradbena situacija se izstavijo na podlagi izvedenih količin pogodbenih del in pogodbenih cen na podlagi sklenjene gradbene pogodbe. Z gradbenimi situacijami se prikažejo opravljena gradbena dela na način in po specifikaciji, ki je podana v tehnični dokumentaciji. Z začasnimi situacijami se obračunava vrednost del, izvedenih med gradnjo.

Začasne situacije izstavlja izvajalec praviloma za dobo enega meseca. Začasna situacija se pošlje naročniku v primernem roku po izteku dobe, na katero se nanaša. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Začasna situacija in končna situacija vsebujeta podatke o količinah in cenah izvedenih del, skupni vrednosti izvedenih del, prej izplačanih zneskih in znesku, ki ga je treba plačati na podlagi izstavljene situacije.

Na podlagi začasne situacije se opravi izplačilo v osmih dneh od dneva njenega prejema, na podlagi končne situacije pa v 15 dneh od dneva njenega prejema. Če naročnik izpodbija del prejete situacije, plača nesporni znesek v predpisanem roku. Naročnik lahko izpodbija začasne situacije glede cene, količine in vrste izvedenih del. O spornem znesku in razlogih izpodbijanja mora naročnik obvestiti izvajalca v roku, ki je določen za plačilo na podlagi situacije.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Podlago za računovodsko obravnavo gradbene situacije najdemo v Slovenskem računovodskem standardu 15.

Organizacija pripozna prihodek od prodaje, ko izpolni (ali izpolnjuje) pogodbeno obvezo. Pogodbena obveza je izvršitvena obveza organizacije, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno dogovorjeno (obljubljeno) blago ali storitve. Izvršitveno obvezo organizacija izpolni (ali izpolnjuje) s prenosom pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitve kupcu.

Blago oziroma storitev je prenesena, ko ga/jo kupec pridobi (ali pridobiva) v obvladovanje. Kupec pridobi v obvladovanje blago ali storitev, ko pridobi pravico do odločanja o njegovi/njeni uporabi, in pravico do praktično vseh njegovih/njenih preostalih koristi. Takšno obvladovanje vključuje tudi sposobnost preprečevanja drugim, da usmerjajo uporabo blaga ali storitve in pridobijo koristi iz njegovega/njenega naslova. Koristi iz naslova blaga oziroma storitev so morebitni denarni tokovi (prejemki ali prihranki pri izdatkih), ki se lahko pridobijo neposredno ali posredno na različne načine. Na primer:

- uporaba sredstva za proizvodnjo blaga ali zagotavljanja storitev,

- uporaba sredstva za povečanje vrednosti drugih sredstev,

- uporabo sredstva za poravnavo obveznosti ali zmanjšanja stroškov,

- prodaja ali menjava sredstva,

- zastava sredstva za zavarovanje posojila in

- posedovanje sredstva.

Organizacija prenese obvladovanje blaga ali storitve in s tem izpolni oziroma izpolnjuje izvršitveno obvezo, in sicer v določenem trenutku ali postopoma. Če se obvladovanje prenese v določenem trenutku, se za določitev trenutka prenosa uporabijo sodila iz Slovenskega računovodskega standarda 15.13 in Slovenskega računovodskega standarda 15.44.

Organizacija prenese obvladovanje blaga ali storitve postopoma, če kupec obvladovanje prevzema sočasno (pomeni hkrati oziroma tekoče) z napredkom organizacije pri izpolnjevanju takšne obveze. Pri presoji ali se obvladovanje na kupca prenaša postopoma, organizacija uporabi sodila iz Slovenskega računovodskega standarda 15.45. Več o sodilih najete v članku Prihodki.

Za vsako izvršitveno obvezo, ki se izpolni postopoma, se prihodek pripozna postopoma, skladno z napredkom organizacije v smeri popolne izpolnitve takšne obveze. Prihodki se postopno pripoznajo zgolj, če se lahko razumno izmeri napredek v smeri popolne izpolnitve izvršitvene obveze, to je kadar ima organizacija zanesljive informacije, ki so potrebne za uporabo ustrezne metode za merjenje napredka. Kadar organizacija ne more razumno izmeriti napredka v smeri popolne izpolnitve izvršitvene obveze, pričakuje pa povrnitev stroškov, nastalih pri izpolnjevanju te obveze, lahko prihodke pripozna samo do višine nastalih stroškov.

Ob sklenitvi pogodbe s kupcem mora organizacija opredeliti vse v pogodbi vsebovane izvršitvene obveze.

DAVČNI VIDIK

DDV

Za gradnjo objektov in gradnjo delov že obstoječih gradbenih objektov ZDDV-1 določa, da se davek na dodano vrednost obračunava po splošni stopnji, razen za dobave blaga in storitve, ki so naštete v prilogi 1, za katere se DDV obračunava po nižji stopnji. (41. člen ZDDV-1). Priloga 1 v 11. točki določa, da se nižja davčna stopnja uporablja za stanovanja, stanovanjske in druge objekte, namenjene za trajno bivanje, ter za dele teh objektov, če so del socialne politike. Del socialne politike so stanovanja v večstanovanjski stavbi, če ne presegajo 120 kvadratnih metrov, ali v enostanovanjski stavbi, če ne presegajo 250 kvadratnih metrov uporabne površine.

Znižana stopnja velja tudi za popravilo in obnovo takšnih objektov , če je zaračunano neposredno investitorju. Prav tako pa so po znižani stopnji obdavčeni obnova in popravila stanovanjskih objektov, ki niso del socialne politike, če pri obnovi in popravilih vrednost dobavljenih materialov ne presega 50% celotne vrednosti opravljene gradbene storitve brez DDV.

Obračun po nižji stopnji

Da se DDV po nižji stopnji obračunava tudi od gradnje, obnove in prodaje stanovanj, ki niso del socialne politike, je časovno omejeno s prehodnimi določbami ZDDV-1 (147. člen).

S spremembami Zakona o davku na