Danes je 19.7.2024

Input:

Interventni ukrepi za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta za poslovne subjekte

3.10.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 25 minut

2.59 Interventni ukrepi za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta za poslovne subjekte

Lidija Gošnjak, davčna svetovalka ZDSS

Poplave z dne 4. avgusta 2023 so za sabo pustile ogromne posledice oz. škode. Tako je Državni zbor 9. avgusta 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljevanju ZOPNN-F), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 88 z dne 10.08.2023 in vstopil v veljavo 11.08.2023. Zaradi velikega obsega padavin, pa so poplave povzročile ogromno proženje plazov in hkrati se je v skoraj enomesečnem saniranju stanja ugotovila še pomanjkljivosti prvotnega zakona in je tako 31. avgusta 2023 bil sprejet še Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljski plazov iz avgusta 2023 (v nadaljevanju ZIUOPZP), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 95 z dne 01.09.2023

Zakon ZOPNN-F vsebinsko omogoča pomoč oz. povračilo škode na področju dela, škode na sredstvih (strojih, opremi, zalogah, stavbah) in izpadu prihodkov ter za samozaposlene. V Zakon ZOPNN-F je prenesena tudi 50. točka GBER (General Block Exemption Regulation), ki določa, da vse oblike pomoči ne smejo presegati 100 % dejanske škode. Medtem, ko dodatni zakon ZIUOPZP pa vključuje poleg sprememb nekaterih določb ZOPNN-F, tudi nekatere povsem nove ukrepe. V nadaljevanju so posamezni ukrepi vsebinsko opredeljeni glede na področje in so za posamezni ukrep za povračilo škode opredeljeni zakonski pogoji ter način uveljavitve škode.

A. Začasni ukrepi na področju dela

Ukrepov na področju dela je vsebinsko največ, saj so višjo silo in posledično škodo doživljali tako zaposleni kot tudi podjetja in je bilo potrebno delovne procese prilagoditi zaradi pomanjkanja delovne sile, čiščenja, nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi škode na strojih in opreme in pa drugo

I. Ukrep nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče

Ukrep velja od 3. avgusta do 31. decembra 2023.

Kot višja sila se šteje odsotnost delavca zaradi posledic poplav v avgustu 2023, in sicer:

- nezmožnost prihoda na delo,

- nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj odpravljanja škode ali opravljanja nujnih ravnanj za zavarovanje življenja ali zdravja ljudi in živali, odvračanje in preprečevanje škode ali druge okoliščine nezmožnosti opravljanja dela zaradi posledic naravne nesreče.

Upravičenec do ukrepa je lahko vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

- neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2022 višji od 70 %;

- delodajalec, ki ima registrirano glavno dejavnost v skupini K po SKD- finančne in zavarovalniške dejavnosti in je imel na dan 3.8.2023 več kot deset zaposlenih;

- tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Delavec je moral v treh delovnih dneh od uveljavitve zakona ZOPNN-F ali v treh delovnih dneh od nastanka višje sile obvestiti delodajalca v skladu s splošno dolžnostjo obveščanja v skladu z zakonom, ki ureja delovno razmerje.

Višina nadomestila plače ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji. Višina izplačanih nadomestil plač delavcem se delodajalcem povrnejo v celoti – 100% nadomestilo.

Delodajalci so do 28.08.2023 predložili vloge na spletnem portalu Zavoda RS za zaposlovanje (zavihek Delodajaci/Finančne spodbude/Ukrepi za ohranitev zaposlitev) za vse tiste zaposlene, ki so ostali doma zaradi višje sile. Po navedenem roku ni več možna oddaja vloge, je pa omogočena dopolnitev nepopolne vloge.

Povračilo nadomestila plače se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti na zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. Delodajalcu pripada povračilo nadomestil plače za dejansko mesečno ali tedensko obveznost, za praznične in druge dela proste dni. Delodajalec pa ne more uveljaviti nadomestil plače za delavce, ki so v času teka odpovednega roka.

Obveznosti delodajalca pa so ob koriščenju tega nadomestila sledeče:

- v času prejemanja nadomestil mora delavcem izplačati plače in poravnati prispevke za obvezna socialna zavarovanja;

- ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga za delavce za katere je uveljavil povračilo izplačanih nadomestil plače, ali odpovedi večjemu številu delavcev, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 03.08.2023;

- ne sme od 3. avgusta 2023 dalje, v letu 2023 oziroma za leto 2023, izvesti izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. Izplačilo nagrad in dela plač za poslovno uspešnost se nanaša izključno na poslovodstvu, ki je definirano v skladu z 10. čl. ZGD-1, ki