Danes je 17.4.2024

Input:

Lastni deleži

13.2.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 31 minut

4.4.18 Lastni deleži

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Lastni deleži predstavljajo odkup dela kapitala (deleže), ki ga eden izmed družbenikov proda družbi in družba namesto njega postane lastnica poslovnega deleža. To ureja ZGD-1, ki je predstavljen v PRAVNEM VIDIKU članka. Temu sledi DAVČNI VIDIK, poslovni dogodek odkup in umik lastnih deležev pa je prikazan v PRIMERIH KNJIŽENJ.

Novosti vezane na DAVČNI VIDIK izvirajo iz ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/22 z dne 19. 12. 2022. Dopolnitve v članek v skladu s spremembo zakona je vnesel Boštjan J. Turk. Najdete jih pod DAVČNI VIDIK in so označene z grafičnim znakom za opozorilo (!).

Definicija

Družba z omejeno odgovornostjo lahko po 500. členu ZGD-1 odkupuje lastne deleže. Zakon določa, da lahko družba odplačno pridobi lastne poslovne deleže, za katere so bili vložki vplačani v celoti, vendar jih ne sme plačati, dokler ne oblikuje rezerv za lastne poslovne deleže po petem odstavku 64. člena ZGD-1.

Vsebinsko gre za odkup dela kapitala (deleže), ki ga eden izmed družbenikov proda družbi in družba namesto njega postane lastnica poslovnega deleža.

Za pridobivanje lastnih poslovnih deležev veljajo tale osnovna pravila:

- družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere vložki niso bili v celoti plačani, niti pridobiti, niti sprejeti v zastavo,

- družbenik prodajalec mora odkup deleža najprej ponuditi v odkup ostalim družbenikom,

- o odplačni pridobitvi lastnega poslovnega deleža odloča skupščina,

- lastni deleži se izvirno vrednotijo po nabavni vrednosti, to je vrednosti, po kateri družba odkupuje lastne deleže od izstopajočih družbenikov,

- družba ne more plačati prodajalcu deleža kupnine, dokler v bilanci stanja ne oblikuje rezerv za poslovne deleže,

- rezerve za lastne poslovne deleže se oblikujejo najmanj v velikosti odkupljenih lastnih poslovnih deležev,

- družba lahko oblikuje rezerve za lastne poslovne deleže, preden pridobi lastne poslovne deleže,

- lastni poslovni deleži nimajo glasovalne pravice,

- nakup lastnega poslovnega deleža mora družba registrirati v sodnem registru,

- družba lahko lastni poslovni delež proda obstoječim ali novim družbenikom, ostane njegova lastnica ali pa zanj zmanjša osnovni kapital,

- zakonskih rezerv podjetje ne sme uporabiti za oblikovanje rezerv za lastne poslovne deleže.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Računovodsko obravnavamo odkup lastnega poslovnega deleža družbe kot odbitno postavko kapitala v skupini 92 – rezerve iz dobička. Družba mora skladno z ZGD v primeru odkupa lastnega deleža družbe oblikovati rezerve za lastne poslovne deleže, kar izkazujemo v dobro konta 921 – rezerve za lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže, lastni delež družbe izkazujemo v breme konta 929 – pridobljene lastne delnice oziroma lastni poslovni deleži (odbitna postavka).

DAVČNI VIDIK

Družba lahko ob upoštevanju obstoječe zakonodaje pridobi lastni poslovni delež na različne načine predvidene z ZGD-1. Pri določanju davčne obveznosti pri odkupu lastnega poslovnega deleža je pomembno odgovoriti na naslednja vprašanja:

Kdo je davčni zavezanec?

Kakšna je davčna osnova?

Kakšna je davčna stopnja?

Kakšen je način obračuna in plačila davčne obveznosti ?

Način ugotavljanja davčne osnove, stopnja davka ter način obračuna in plačilo davčne obveznosti se razlikuje glede na to, kakšen status imajo družbeniki družbe, ki pridobiva lastni poslovni delež. Davčna obravnava je namreč drugačna kadar gre za lastnike fizične osebe in drugačna kadar gre za lastnike pravne osebe.

Nakup od fizičnih oseb

V primeru kadar družba odkupi lastni poslovni delež od družbenika, ki je fizična oseba, je poleg določil ZGD-1 potrebno podrobno poznavanje določil Zakona o dohodnini-2.

Novosti vezane na DAVČNI VIDIK izvirajo iz ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/22 z dne 19. 12. 2022.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2AA (Uradni list RS, št. 158/22 z dne 19. 12. 2022) določa, da se v 90. členu v četrtem odstavku na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:

»6. izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu. Davčni zavezanec lahko v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev, ki se določi v skladu z 98. členom tega zakona. Če je dogovorjeno obročno izplačevanje vrednosti delnic ali deležev, se nabavna vrednost porazdeli med obroke sorazmerno njihovi višini. Če je davčni zavezanec delnice ali deleže družbe pridobival na različne datume, se šteje, da je odsvojil zadnje pridobljene delnice ali deleže. Odsvojitev delnic ali deležev po tej točki ne šteje za odsvojitev kapitala po III.6.3. poglavju tega zakona.«.

V 90. členu (dividende) je (ponovno) dodana 6. točka četrtega odstavka. Z ZDoh-2V, ki se je začel uporabljati 1.1. 2020 (in ta določba je veljala tudi v letu 2021), je bila dodana 6. točka četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2, s katero se je določilo, da se kot dividende obdavčuje tudi izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, razen ko družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu. Določeno je bilo, da lahko v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev, ki se določi v skladu z 98. členom ZDoh-2 (vrednost kapitala ob pridobitvi).

Z ZDoh-2Z, ki se je začel uporabljati za davčno leto 2022, je bila določba 6. točke četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2 črtana, s spremembo ZDoh-2AA pa je 6. Točka ponovno dodana in se kot dividende, tako, kot je že veljalo za davčni leti 2020 in 2021, obdavčuje tudi izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, razen ko družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu.

V praksi se je izkazalo, da se vrednosti delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic ali deležev družbe izplačujejo tudi obročno, zato je v določbo dodan nov stavek glede ugotavljanja davčne osnove v teh primerih. Tako se v primerih, ko je dogovorjeno obročno izplačevanje delnic ali deležev, posamezni obrok izplačila zmanjša za