Danes je 17.4.2024

Input:

Obračun DDPO 2023 (prezentacija)

26.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 51 minut

2.2.7 Obračun DDPO 2023 (prezentacija)

Fenja Borštnar

V on-line seminarju bo prikazano, kako so računovodski podatki uporabljeni in prilagojeni v skladu z davčnimi predpisi v obračunu davka od dohodkov pranih oseb, ki se ga pripravlja za leto 2023. Med drugim bodo obravnavani davčno nepriznani odhodki in delno priznani odhodki za reprezentanco in nadzorni svet, davčna obravnava plačil fizičnim osebam, od katerih se obračuna dohodnina ter stroškov amortizacije in znižanja davčne osnove iz naslova prevrednotovanja in rezervacij. Prikazano bo tudi, kako se izkazujejo medletne akontacije in letni poračun obveznosti za DDPO.

Prezentacija

Vse to v študijskem gradivu, ki si ga na svoj računalnik prenesete TUKAJ >>>.

Kazalo vsebine prezentacije:

 • Uvod

 • Zavezanci za davek in obseg davčne obveznosti

 • Oprostitve

 • Davčno obdobje ter obračunavanje in plačevanje davka

 • Davčna stopnja

 • Davčna osnova

 • Davčna izguba

 • Prihodki in njihove prilagoditve

 • Odhodki in njihove prilagoditve

 • Davčne olajšave

Zakonske podlage

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

Zakon o davku na tonažo (ZDTon)

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2)

Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK)

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN)

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

Uredbe:

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj

Pravilniki:

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Pravilnik o priznani obrestni meri

Pravilnik o transfernih cenah

Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve

Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu

Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Sklepi:

Sklep o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij

Obvestila:

Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Zakonu o davku na tonažo

Naznanilo o odobritvi sheme državne pomoči po Zakonu o davku na tonažo

Uvod

Davek od odhodkov pravnih oseb (DDPO) uvrščamo med neposredne davke.

Sistem obdavčitve je bil uveden z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) in se uporablja od 1. januarja 2007.

Zakon je bil do sedaj večkrat spremenjen oziroma dopolnjen. Zadnja sprememba je z dne 9. 2. 2024 (Uradni list št. 12/24 – ZDDPO-2T; Velja od 24. 2. 2024, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. 1. 2024.).

Pri izdelavi obračuna DDPO so osnovnega pomena računovodski standardi (SRS 2016 in 2019 ali MSRP).

Po tem zakonu so obdavčeni:

 • dobiček rezidenta in dobiček nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali prek poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji, ter

 • dohodki rezidenta in nerezidenta, za katere je določena obveznost za izračun in plačilo davčnega odtegljaja.

Poznamo dva načina ugotavljanja davčne osnove, in sicer:

 1. na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ter
 2. na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (ob izpolnjevanju določenih pogojev).

Zavezanci za davek in obseg davčne obveznosti

Rezident je zavezanec, če izpolnjuje vsaj enega izmed pogojev:

 • ima sedež v Sloveniji,

 • ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji (nima sedeža v Sloveniji) – materialni kriterij – ugotavljanje dejstev in okoliščin posameznega primera.

Kraj dejanskega delovanja poslovodstva:

 • kraj, kjer se sprejemajo ključne upravne in poslovne odločitve,

 • kraj, kjer poslovodstvo sprejema odločitve,

 • kraj, ker se določajo dejanja osebe kot celote.

Nerezident je zavezanec, ki ne izpolnjuje nobenega od naštetih pogojev in je zavezanec za davek le od dohodkov:

 • ki jih dosega v poslovni enoti (PE) ali prek poslovne enote v Sloveniji, in

 • ki imajo svoj vir v Sloveniji, in za katere je določena obveznost za davčni odtegljaj.

PE nerezidenta je kraj poslovanja, v katerem ali prek katerega nerezident v celoti ali delno opravlja dejavnost oziroma posle v Sloveniji, to je zlasti:

 • pisarna, podružnica, tovarna, delavnica, rudnik, kamnolom ali drugi kraj, kjer se pridobivajo ali izkoriščajo naravni viri,

 • gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali nadzor v zvezi z njimi, če dejavnost oziroma posli trajajo dlje kot 12 mesecev.

Povezane osebe

Povezani osebi po 16. členu; razmerje rezident – nerezident:

Za povezani osebi se štejeta zavezanec rezident ali nerezident in tuja pravna oseba ali tuja oseba brez pravne osebnosti, ki ni zavezanec (v nadaljnjem besedilu: tuja oseba), če:

 1. ima zavezanec neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic, v tuji osebi ali obvladuje tujo osebo na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami; ali
 2. ima tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v zavezancu ali obvladuje zavezanca na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami; ali
 3. ima ista oseba hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru v zavezancu in tuji osebi ali dveh zavezancih ali ju obvladuje na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami; ali
 4. imajo iste fizične osebe ali njihovi družinski člani neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru v zavezancu in tuji osebi ali dveh rezidentih ali ju obvladujejo na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami.

Družinski člani po ZDDPO:

Za družinske člane se šteje zakonec ali oseba, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza, ali partner, s katerim fizična oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, otrok, posvojenec in pastorek ali otrok osebe, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza, ali otrok partnerja, s katerim fizična oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter starši in posvojitelji fizične osebe.

Povezane osebe po 17. členu; razmerje rezident – rezident:

 1. rezidenta, ki sta povezana v kapitalu, upravljanju ali nadzoru tako, da ima en rezident neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v drugem rezidentu ali obvladuje drugega rezidenta na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami; ali
 2. če imajo iste pravne ali fizične osebe ali njihovi družinski člani v dveh rezidentih neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic ali ju obvladujejo na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami.

Za povezani osebi se štejeta tudi rezident in fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če ima ta ali njeni družinski člani v rezidentu najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic ali obvladuje rezidenta na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami.

Družinski člani ……

Oprostitve

Oprostitev davka je določena v 9. členu ZDDPO-2 za zavezance, kot so zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ki so:

 1. ustanovljeni v skladu s posebnim zakonom za opravljanje nepridobitne dejavnosti in
 2. dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja.

Ne glede na to - ti zavezanci plačajo davek od svoje pridobitne dejavnosti.

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti – pridobitna dejavnost je:

 1. dejavnost se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička;
 2. zavezanec z njenim opravljanjem konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po ZDDPO-2.

Davčno obdobje ter obračunavanje in plačevanje davka

Davčno obdobje je običajno koledarsko leto.

Zavezanci lahko izberejo tudi poslovno leto, ki se razlikuje od koledarskega leta. O izbiri obvestijo davčni organ, izbranega davčnega obdobja ne smejo spreminjati tri leta.

Davčni obračun zavezanci oddajo v roku treh mesecev od začetka tekočega davčnega obdobja za preteklo davčno obdobje.

Razliko med plačano akontacijo in izračunanim davkom na podlagi davčnega obračuna mora zavezanec plačati v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna. Preveč plačani znesek davka vrne davčni organ najkasneje v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna.

Prenehanje po skrajšanem postopku

Zavezanec sestavi davčni obračun na dan pred izbrisom iz ustreznega registra in ga predloži davčnemu organu v 30 dneh od tega dneva.

Sestavni del davčnega obračuna so v tem primeru tudi notarsko overjene izjave družbenikov oziroma delničarjev o prevzemu obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Plačilo davka se opravi hkrati s predložitvijo davčnega obračuna.

Davčna stopnja

Splošna davčna stopnja za obračun davka znaša 19 %.

Ne glede na to, se skladno s