Danes je 31.3.2023

Input:

Pasivne časovne razmejitve 2023

16.3.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

3.7.6 Pasivne časovne razmejitve 2023

Erika Stražar

Pasivne časovne razmejitve obravnava slovenski računovodski standard 11 (2016). Organizacija med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazuje vračunane stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke in odložene prihodke. Posebej izkaže nezaračunane stroške oziroma odhodke in odložene prihodke in jih razčleni na pomembne vrste. Vnaprej vračunani stroški oziroma vnaprej vračunani odhodki kasneje pokrivajo dejansko nastale stroške oziroma odhodke iste vrste, ki se tako v poslovnem letu ne pojavljajo več v izkazu poslovnega izida. Odloženi prihodki se pretvorijo v obračunane prihodke, ko so ustrezne storitve opravljene ali ko se pojavi upravičenost do njihove vključitve v izkaz poslovnega izida in ko je treba pokriti ustrezne stroške.

Pri razmejitvi mora organizacija upoštevati časovno dimenzijo oblikovanih razmejitev, ter jih tako razmejiti na kratkoročne (leto dni) in dolgoročne (odpravljale se bodo v daljšem obdobju).

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve organizacija knjiži na konte skupine 29. V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in plačani prihodki, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje. Pri tem se posebej izkazuje DDV od danih predujmov.

Po priporočenem enotnem kontnem načrtu Slovenskega inštituta za revizijo se izkazujejo na kto 290 – Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki, kto 291 – Kratkoročno odloženi prihodki in kto 295 – DDV od danih predujmov.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se knjižijo v skupino 96, za kar so po enotnem kontnem načrtu predvideni kto 966 – Prejete državne podpore, 967 – Prejete donacije in kto 968 – Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve.

Pri tem velja opozoriti, da postavke pasivnih časovnih razmejitev ne smejo skrivati rezerv. Oblikovani odloženi prihodki morajo biti oblikovani tako, da dejanski prihodki ne bodo večji od odloženih