Danes je 18.6.2024

Input:

Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo (vzorec)

19.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

11.13 Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo (vzorec)

Vanja Mavri

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi 11., 17., 31. in 147. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in __________ (navesti morebitni drugi predpis, kolektivno pogodbo, splošni akt delodajalca, ki ureja/jo dopolnilno delo in veljajo za delodajalca) sklepata:

1. Delavec _________ (ime in priimek), rojen _________, s prebivališčem __________, davčna številka _________, EMŠO _________ (v nadaljnjem besedilu: delavec)

in

2. Delodajalec _________ (naziv/sedež), davčna številka _________, ki ga zastopa __________ (v nadaljnjem besedilu: delodajalec).

Pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo


1. člen
(uvodna določba)

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da ima delavec z delodajalcem _________ (navesti podatke delodajalca in sedež delodajalca) sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom in, da se ta pogodba o zaposlitvi sklepa za dopolnilno delo za krajši delovni čas od polnega delovnega časa v obsegu _________ ur na teden (največ v obsegu osmih ur na teden),

- da delodajalec, s katerim ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas soglaša s sklenitvijo te pogodbe, kar delavec izkaže z delodajalčevim pisnim soglasjem, št. _________, z dne _________ in,

- da gre za _________ (opravljanje deficitarnega poklica po podatkih zavoda za zaposlovanje/opravljanje vzgojno-izobraževalnih del/opravljanje kulturno umetniških del/opravljanje raziskovalnih del – izbrati ustrezno).

Opomba: Navedeno izbrati v primeru, ko ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas z enim delodajalcem.

ALI

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da ima delavec na podlagi sklenjenih pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa z delodajalci_________ (navesti podatke delodajalcev in sedeže delodajalcev) v skupnem obsegu polnega delovnega časa in, da se ta po pogodba o zaposlitvi sklepa za dopolnilno delo za krajši čas v obsegu _________ ur na teden (največ v obsegu osmih ur na teden),

- da delodajalci, s katerimi ima delavec sklenjene pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega delovnega časa v skupnem obsegu polnega delovnega časa, soglašajo s sklenitvijo te pogodbe, kar delavec izkaže z delodajalčevimi pisnimi soglasji, št. __________, z dne _________; št. _________, z dne _________,... in,

- da gre za _________ (opravljanje deficitarnega poklica po podatkih zavoda za zaposlovanje/opravljanje vzgojno-izobraževalnih del/opravljanje kulturno umetniških del/opravljanje raziskovalnih del – izberite ustrezno).

Opomba: Navedeno izbrati v primeru, ko ima delavec sklenjenih več pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z več delodajalci v skupnem obsegu za polni delovni čas.

2. člen
(delovno mesto oziroma vrsta dela

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za opravljanje dela na delovnem mestu __________ (navesti naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim