Danes je 6.12.2023

Input:

Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)

7.11.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

3.1.4.1 Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)

Erika Stražar

Letno poročilo majhnih gospodarskih družb, ki niso zavezane k reviziji, je skladno z 2. točko 60 člena ZGD-1, sestavljeno vsaj iz bilance stanja , izkaza poslovnega izida in priloge s pojasnili k izkazom.

Poslabšanje gospodarske rasti v luči inflacijskih pritiskov, energetska kriza in zaostrovanje denarne politike je v letu 2022 pomembno vplivala na poslovanje družb. Eu je sprejela že osmi paket omejevalni ukrepov proti Rusiji zaradi njene vojaške agresije na Ukrajino. Nekatere družbe so oziroma bodo morala vračati državno pomoč v povezavi z Covid-19. Pomoč zaradi rasti cen energentov je bila relativno nizka. Marsikatera družba bo zaradi stroškov energije in višjih stroškov repromateriala za določeno obdobje ustavila svoje poslovanje, ukinila del poslovanja ali celo zaprla družbo. Družbe bodo morale navedene vplive na poslovanje razkriti v pojasnilih k računovodskim izkazom ter pri razkritju presoditi pomembnost informacij pri sprejemanju odločitev uporabnikov računovodskih izkazov. Družba bo tako glede na pomembnost razkrila vpliv na oslabitev sredstev, vrednotenje zalog, neizpolnjevanje finančnih zavez v posojilnih pogodbah, rezervacije za kočljive pogodbe, pomembne pogodbene kazni zaradi neizpolnjevanje poslov v pogodbeno dogovorjenem roku, obveznosti iz naslova vračila finančne pomoči. Pojasniti načrte prestrukturiranja in s tem povezanim obveznostmi zaradi zmanjšanja števila zaposlenih ter pojasniti (ne)izpolnjevanje predpostavke delujoče družbe.

Odpri vzorec kot zunanji dokument.

Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)

Priloženi računovodski izkazi so bili izdelani po pravilih ZGD-1, SRS2016 in PSR2016 ob predpostavki upoštevanja nastanka poslovnih dogodkov ter upoštevanja časovne neomejenosti delovanja. Pri tem smo upoštevali kakovostne značilnosti računovodenja: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

1.1 Splošna pravila vrednotenja

Računovodske postavke se vrednotijo po načelu