Danes je 19.7.2024

Input:

Posebno pravno varstvo pred odpovedjo (ZDR-1)

27.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

1.2.12.4.4 Posebno pravno varstvo pred odpovedjo (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Č) Posebno pravno varstvo pred odpovedjo

112. člen

(predstavniki delavcev)

(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi:

  • članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku delavcev v svetu zavoda ter

  • imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku,

brez soglasja sveta delavcev ali delavcev, ki so ga izvolili, ali sindikata, če ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, razen če v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev pri delodajalcu ali če gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopku prenehanja delodajalca.

(2) Varstvo pred odpovedjo za osebe iz prejšnjega odstavka traja ves čas opravljanja njihove funkcije in še eno leto po njenem prenehanju.

Predstavniki delavcev (tako voljeni delavski predstavniki kot sindikalni zaupniki) so v času opravljanja svoje funkcije in še eno leto po tem deležni posebnega varstva pred odpovedjo, ki pa se nanaša samo na primere odpovedi, kjer se jim ne očita kršitev obveznosti. Delodajalec je dolžan pred odpovedjo iz poslovnega razloga (razen v primeru navedenih izjem) pridobiti soglasje sindikata (ko gre za sindikalnega zaupnika) oziroma določenega organa (ko gre za neposredno voljene delavske predstavnike).

Delodajalec je za soglasje za odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru neposredno voljenih delavskih predstavnikov (člana sveta delavcev, delavskega zaupnika, člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev v svetu zavoda) dolžan zaprositi od sveta delavcev ali od delavcev, ki so delavskega predstavnika izvolili.

NOVELA ZDR-1D:

15. člen ZDR-1D

V 113. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:

»(3) Če predstavnik delavcev v sodnem postopku uveljavlja nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primerih iz prvega odstavka tega člena, se zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi podaljša do odločitve sodišča v sporu na prvi stopnji oziroma najdlje za šest mesecev.

(4) Delodajalec lahko v času zadržanja učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi do izvršljive arbitražne odločitve oziroma do odločitve sodišča na prvi stopnji prepove predstavniku delavcev opravljati delo, ki ni povezano z opravljanjem funkcije predstavnika delavcev, vendar mu mora v tem času zagotavljati nadomestilo plače v višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka 137. člena tega zakona.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Delodajalci