Danes je 18.6.2024

Input:

Ur. l. RS 4360/2002, Stvarnopravni zakonik, z dne 29.3.2020

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
STVARNOPRAVNI ZAKONIK
(SPZ)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-B)
0553/2020
29.3.2020
I. del
TEMELJNA NAČELA
Vsebina zakona
1. člen
Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja.
Stvarne pravice
2. člen
Stvarne pravice so:
-  lastninska pravica,
-  zastavna pravica,
-  služnosti,
-  pravica stvarnega bremena,
-  stavbna pravica.
Predmet stvarne pravice
3. člen
(1)  Predmet stvarne pravice je stvar.
(2)  Predmet zastavne pravice in užitka je lahko tudi premoženjska pravica.
(3)  Če je premoženjska pravica predmet stvarne pravice, se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za stvar.
Sposobnost stvari
4. člen
Predmet stvarnih pravic ne more biti stvar, za katero zakon to izrecno določa.
Učinek stvarnih pravic
5. člen
Imetnica oziroma imetnik (v nadaljnjem besedilu: imetnik) stvarne pravice lahko uveljavlja svojo pravico proti vsakomur.
Prednostno načelo
6. člen
Če obstaja na isti stvari več stvarnih pravic, ima prej pridobljena stvarna pravica iste vrste prednost pred pozneje pridobljeno stvarno pravico.
Načelo specialnosti
7. člen
Samo individualno določena samostojna stvar je lahko predmet stvarnih pravic, razen če ta zakon določa drugače.
Povezanost zemljišča in objekta
8. člen
Vse, kar je po namenu trajno spojeno ali je trajno na nepremičnini, nad ali pod njo, je sestavina nepremičnine, razen če zakon določa drugače.
Domneva dobre vere
9. člen
Dobra vera se domneva, če se ne dokaže drugače.
Zaupanje v zemljiško knjigo
10. člen
Kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic.
Domneva lastninske pravice
11. člen
(1)  Domneva se, da je lastnica oziroma lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) nepremičnine tisti, ki je vpisan v zemljiško knjigo.
(2)  Domneva se, da je lastniški posestnik premičnine njen lastnik.
Prepoved zlorabe
12. člen
(1)  Lastnik stvari oziroma imetnik druge stvarne pravice je omejen z enakimi pravicami drugih. Lastninsko in druge stvarne pravice je treba izvrševati v skladu s temeljnimi načeli tega zakona, z njihovim namenom in z naravo stvari.
(2)  Za navidezno izvrševanje pravice gre, če njen imetnik ravna z izključnim ali očitnim namenom, da drugemu škoduje.
Uporaba določil o lastninski pravici
13. člen
Določila tega zakona o pridobitvi, prenosu, varstvu in prenehanju lastninske pravice se smiselno uporabljajo za nastanek in prenos drugih stvarnih pravic.
Domneva o izpolnjeni obliki
14. člen
Če ta zakon zahteva za pravni posel obliko notarskega zapisa, se šteje, da je oblika izpolnjena, če je pravni posel sklenjen v obliki sodne poravnave ali drugega dogovora pred sodnikom.
II. del
TEMELJNI POJMI
Stvar
15. člen
(1)  Stvar je samostojen telesni predmet, ki ga človek lahko obvladuje.
(2)  Za stvar se