Danes je 19.7.2024

Input:

Informacija o novostih in ukrepih, ki jih prinaša novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F)

11.8.2023, Vir: FURSČas branja: 9 minut

Pojasnilo državnega organa navajamo v celoti:

"Državni zbor je na izredni seji, dne 9. 8. 2023, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). Zakon je bil v Uradnem listu RS (št. 88/2023) objavljen dne 10.8.2023, veljati pa je začel naslednji dan po objavi, to je 11.8.2023. V nadaljevanju so opisane bistvene novosti, ki jih je prinesla novela ZOPNN-F in spadajo v delovno pristojnost Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS).

 

1) ZAČASNI UKREP POMOČI ZA SAMOZAPOSLENE (47. člen – 51. člen ZOPNN-F)

Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba (samozaposleni, družbeniki in kmetje), ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023.

Kot pogoj je določeno tudi, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki, trošarine in eKarticaC – carine, druge denarne nedavčne obveznosti).

 

Pomoč bo izplačana za mesece avgust, september, oktober, november in december 2023, ter znaša:

  • 1.200 eurov na mesec za samozaposlene;
  • 760 eurov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z