Danes je 25.5.2020

Naročilnica - On-line seminar - Naročilnica on-line seminar
Knjiženje najemov ob prehodu in po njem z vidika najemnika

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 17. 10. 2019

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 2

Cena: 39,00 EUR

Vsebina:

S 1.1.2019 je začel veljati prenovljeni SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva, ki vsebuje vsa ključna določila o najemih, ki jih določa MSRP 16 – Najemi in kjer se ključne spremembe nanašajo le na računovodenje pri najemniku. MSRP 16 - Najemi sicer velja za uporabnike mednarodnih standardov računovodskega poročanja, vsebinsko pa med SRS in MSRP na tem področju ni bistvenih razlik. Zato so rešitve, ki se nanašajo na knjiženje najemov z vidika najemnika, uporabne tako za tiste, ki sestavljajo računovodske izkaze po SRS kot tiste, ki jih sestavljajo po MSRP. Na webinarju bomo si bomo na kratko pogledali ključne predpostavke, ki jih je potrebno upoštevati pri izračunu pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema, nato pa osvetlili knjiženje z vidika najemnika. Pri tem bomo pogledali tako knjiženje za najeme, ki smo jim do 31.12.2018 rekli poslovni najem kot najeme, ki izpolnjujejo kriterije za finančni najem, ob tem pa predstavili tudi primer knjiženja na datum prehoda 1.1.2019.


Predavatelji:

Maruša Hauptman, partner v družbi BDO Revizija d.o.o., je pooblaščena revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija d.o.o..

V zadnjih letih veliko časa posveti predavanjem na seminarjih s področja slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov in pa pripravlja članke s področja računovodenja in analiziranja poslovanja. Vodi in izvaja številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, zavarovalništva in energetike. Opravila je veliko posebnih revizij in forenzičnih pregledov poslovanja z namenom odkrivanja prevar in ugotavljanja znakov odškodninske odgovornosti. Redno sodeluje pri opravljanju finančnih skrbnih pregledov družb s področja trgovine, proizvodnje in drugih storitev tako v Sloveniji kot v tujini. Ima certifikat IFRS pri ACCA s področja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in je preizkušena preiskovalka prevar CFE, pridobljeno pri ameriškem združenju preiskovalcev prevar ACFE ter kot pooblaščena revizorka pa je vpisana v register pooblaščenih revizorjev pri Agenciji za nadzor nad revidiranjem.