Danes je 15.7.2024

Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Predlaganje obračuna v primeru naravne nesreče: Splošno o DDV: Predlog za predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka in splošno o ukrepih.

  • Poročanje za 2024: Spremembe tukaj (se dopolnjuje)
  • Poročanje za 2023: Spremembe tukaj (se dopolnjuje).
  • Poročanje za 2022: Spremembe v veljavi, pred objavo v Uradnem listu, v sprejemanju in predlogi tukaj.

Tabela: Obveznosti poročanja za tekoči mesec

Datum Kratki opis Dolgi opis
2024-07-01 Regres za letni dopust Zadnji dan za izplačilo regresa za letni dopust po 131. členu ZDR-1.
2024-07-05 Obračun pribitka k cestnini za pretekli mesec Obračun pribitka in mesečni zbir (priloga obrazca) predloži upravljalec cestninskih cest
2024-07-05 Obračun takse na pretovor za pretekli mesec Splošna obvezna javna dajatev, ki se plačuje od vkrcavanja in izkrcavanja tovora v koprskem tovornem pristanišču in od pretovora z enega plovila na drugo
2024-07-15 Intrastat Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2024
2024-07-15 DOHZAP št. 3 Napoved dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente, kadar ga rezidentu izplača oseba, ki ni plačnik davka
2024-07-15 POPSV Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. niso pravilni/so nepopolni
2024-07-18 Pobot začetek Pričetek sprejemanja prijav za pobot
2024-07-18 Obračun davčnega odtegljaja Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec
2024-07-18 Izplačilo in oddaja REK-O Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-O obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
2024-07-22 Plačilo akontacije DDPO - mesečni obrok Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
2024-07-22 Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej - mesečni obrok Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
2024-07-22 Plačilo prispevkov  Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T
2024-07-22 DDV-O EU DDV-O - opravljanje transakcij znotraj EU
2024-07-22 VIES-KP Rekapitulacijsko poročilo
2024-07-25 Pobot konec Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)
2024-07-31 DFS Obračun davka na finančne storitve
2024-07-31 DDV-O DDV-O -  NI opravljanja transakcij znotraj EU 
2024-07-31 Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O) Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
     
     

Pravne podlage za poročanje v tabeli za tekoči mesec

Ker se letos že tretje leto zapored številne stvari spreminjajo nepričakovano zaradi trenutnih razmer, je tudi pri pregledu obveznosti poročanja po mesecih (koledarju) tako. Na eni strani poteka t.i. debirokratizacija, na drugi pa se spreminjajo in sprejemajo novi predpisi, ki spreminjajo okvire poročanja. 

Inštitucije namreč med letom spreminjajo obveznosti. Tudi v letu 2024 pričakujemo kakšne spremembe pri obveznostih poročanja.

Zato koledarja poročanja za celo leto ni mogoče pripraviti. Objavljamo koledar za tekoči mesec.

Ker je v taki situaciji pomembno, da se pregledajo podlage za poročanje, v kateri so določeni tudi termini, smo pripravili spodnje tabele. Dosedaj smo pregledali podlage za obdobje januar-marec 2022. Najnovejše spremembe zgoraj.

Tabela:  Podlage za obveznosti za poročanje v mesecu januarju

 Obveznost za poročanje

Rok

Podlaga, vir

Odložitev FURS predizpolnjenega OPSV v sistem eDavki (velja za OPSVZ, OPSVL, OPSVK, OPSVD, OPSVP)

Zavezancem iz 353.a člena davčni organ predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost vroči zavezancu za prispevke elektronsko prek portala eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

353. člen ZDavP-2, 353.a člen ZDavP-2

Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec

Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov, do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil račun izdan

11. člen ZDavPR

Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Akontacija davka se plača v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 eurov. Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

45. člen ZDavP-2, 371. člen ZDavP-2

Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

Predhodna akontacija se plača v mesečnih obrokih, če znesek predhodne akontacije presega 400 eurov. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

45. člen ZDavP-2, 298. člen ZDavP-2

Plačilo trimesečnega obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) - zavezanci, ki imajo davčno leto enako koledarskemu

Akontacija davka se plača v trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 eurov. Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

45. člen ZDavP-2, 371. člen ZDavP-2

Plačilo trimesečnega obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

Predhodna akontacija se plača v trimesečnih obrokih., če znesek predhodne akontacije ne presega 400 eurov. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

45. člen ZDavP-2, 298. člen ZDavP-2

Izdaja računa za dobave blaga, opravljene v drugo državo članico pod pogoji iz 46. člena ZDDV-1, in za opravljene storitve, za katere je DDV dolžan plačati prejemnik storitev v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES

najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek.

81. člen ZDDV-1.

Intrastat poročanje

med 1. in 15. v mesecu oz. zadnjim delovnim dnem pred 15. v mesecu za predhodni mesec.

Statistični urad, Letni program statističnih raziskovanj za 2022 (velja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja za preteklo leto

do 15. januarja tekočega leta.

55. člen ZDavP-2, 329.a člen ZDavP-2

Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS  (oz. takrat, ko je dan izplačila)

Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan. Plačnik davka mora predložiti obračun davčnih odtegljajev davčnemu organu najpozneje na dan izplačila dohodka. Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti ob obračunu dohodka, plačati pa najpozneje v petih dneh od izplačila dohodka.

134. člen ZDR-1. 283. člen ZDavP-2 in 284. člen ZDavP-2

Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)

Do 20. v mesecu za pretekli mesec

Obvestilo obveznikom poročanja poročil BST, KRD in SN v razmerah nevarnosti okužbe z novim koronavirusom in Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (neur. prečišč. besedilo - osveženo 14.01.2021)

Posebna trimesečna obračuna DDV za unijsko in neunijsko ureditev VEM (opomba 2)

Obračun DDV (obr. »Obračun DDV v non EU sistem OSS«, obr. »Obračun DDV v EU sistem OSS«, obr. Obračun DDV v uvozni sistem OSS«) predložen prek sistema VEM - portal eDavki (in ustrezno plačilo), je treba predložiti do konca meseca po davčnem obdobju (po poteku trimesečja), na katero se nanaša obračun (to je za trimesečna obdobja Oktober-december, Januar-marec, April-junij, Julij-september, do 31. januarja, 29. aprila in 29. julija in 28. oktobra).

DDV-O v EU in non-EU sistemu OSS

Poročilo o skupni vrednosti dobav blaga in opravljenih storitev iz točke b) prvega odstavka brez DDV v predhodnem koledarskem letu po posamezni državi članici.

Zavezanec, ki uporabi režim, po katerem je kraj dobave blaga ali opravljanja storitev kraj, v katerem ima dobavitelj ali izvajalec sedež ali, če sedeža nima, stalno ali običajno prebivališče, na podlagi pogoja, da skupna vrednost opravljenih storitev ali dobavljenega blaga iz prejšnje točke brez DDV v tekočem koledarskem letu ne presega zneska 10.000 evrov in tega zneska ni presegla niti v predhodnem koledarskem letu, pošlje davčnemu organu poročilo o skupni vrednosti dobav blaga in opravljenih storitev iz točke b) prejšnjega odstavka brez DDV v predhodnem koledarskem letu po posamezni državi članici.

30.f člen ZDDV-1 (velja od 22. 1. 2022)

Rekapitulacijsko poročilo ter obračun ter plačilo DDV

Davčni zavezanec predloži rekapitulacijsko poročilo za koledarski mesec, v katerem je opravil transakcijo znotraj Unije ali v katerem mora izvršiti popravek za pretekla obdobja poročanja. Poročilo iz prejšnjega stavka mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Unije, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena tega zakona, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Davčni zavezanec mora plačati DDV v državni proračun najpozneje v roku, v katerem mora predložiti obračun DDV iz 88. člena tega zakona.

77. člen ZDDV-1, 88. člen ZDDV-1, 92. člen ZDDV-1

Plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T

Zavezanec za prispevke za socialno varnost iz prvega in četrtega odstavka 352. člena tega zakona mora predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. dne v mesecu (Zavezancem iz 353.a člena davčni organ predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost vroči zavezancu za prispevke elektronsko prek portala eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.), plačati pa najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, če ni z zakonom drugače določeno.

353. člen ZDavP-2, 353.a člen ZDavP-2

Večstranski pobot

AJPES obvezni večstranski pobot zagotavlja enkrat mesečno, skladno z urnikom, ki ga objavi na svoji spletni strani.

7. člen Pravil o izvajanju obveznega večstranskega pobota

Obračun DDV (če ni rekapitulacijskega poročila) in plačilo DDV

Če ni s tem zakonom drugače določeno, mora davčni zavezanec obračun DDV predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Davčni zavezanec mora plačati DDV v državni proračun najpozneje v roku, v katerem mora predložiti obračun DDV iz 88. člena tega zakona. 

77. in 88. člen ZDDV-1

Obračun pavšalnega nadomestila DDV za kmetijska gospodarstva, ki imajo dovoljenje za uveljavljanje pavšalnega nadomestil

Imetnik dovoljenja mora za obdobje veljavnosti dovoljenja sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga v elektronski obliki predložiti davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

95. člen ZDDV-1, 166. člen PZDDV.

Obračun davka na finančne storitve (DFS)

Davčni zavezanec mora davek plačati najpozneje zadnji delovni dan meseca, ki sledi davčnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun davka.

Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve Priloga 2

Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) - četrtletje

Zavezanci predložijo podatke po tem navodilu: - za prvo četrtletje: od 10. aprila do 30. aprila tekočega leta; - za drugo četrtletje: od 10. julija do 31. julija tekočega leta;- za tretje četrtletje: od 10. oktobra do 31. oktobra tekočega leta; - za četrto četrtletje: od 10. januarja do 31. januarja naslednjega leta.

6. člen Navodila o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL)

Podatki za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (KP-KDVP)

Osebe, zavezane za dajanje podatkov po tem členu, morajo podatke iz tega člena zakona dostaviti davčnemu organu do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto.

339. člen ZDavP-2

Podatki za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (KP-IFI)

Osebe, zavezane za dajanje podatkov po tem členu, morajo podatke iz tega člena zakona dostaviti davčnemu organu do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto.

15. člen Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, 339. člen ZDavP-2

Podatki za odmero dohodnine za preteklo leto (KP-KPD)

Osebe, zavezane za dajanje podatkov, morajo podatke iz tega člena dostaviti davčnemu organu in davčnemu zavezancu do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto. Obrazec morate oddati od 1.1. do 31.1. za preteklo leto ali za tekoče leto, če je oddaja omogočena.

337. člen ZDavP-2, e-davki

Popis izdanih in prejetih neplačanih računov (davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji) do 31. decembra (DDV-SEZPR)

Popis neplačanih računov mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu v elektronski obliki najpozneje do 31. januarja naslednjega leta.

136. člen ZDDV-1

Poročanje neobdavčenih izplačil v decembru, za katerega ni bilo poročanja ob izplačilu, na REK obrazcu

Če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, izplačani samostojno, izplačevalec predloži individualne podatke iz obračuna davčnih odtegljajev, na zbirnem Obračunu davčnih odtegljajev pa izpolni le podatke o izplačevalcu in podatke o vrsti dohodka. O teh dohodkih, se poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, najkasneje zadnji dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili izplačani.

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu Priloga 1 Oblika in način predložitve podatkov

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju (obrazec 1-ZAP/M)

Poročevalske enote sporočajo AJPES podatke o izplačanih plačah mesečno, in sicer ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje pa do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.

Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah (Obrazec 1-ZAP/M), vir: Ajpes.

Poročanje o letnem prometu za preteklo leto v posamezni državi članici in drugih predpisanih vsebinah (DDV-PD)

Davčni zavezanec, ki opravlja prodaje blaga na daljavo znotraj Unije, pri katerih se kraj dobave blaga določi v skladu s točko a) tretjega odstavka tega člena, in za te dobave blaga ne uporablja posebne ureditve v skladu s 6.b podpoglavjem XI. poglavja tega zakona, mora davčnemu organu najpozneje do 31. januarja leta po preteku leta, v katerem so opravljene te dobave, v elektronski obliki poročati o letnem prometu, ki ga je dosegel v posamezni državi članici, o obdobju poročanja in identifikacijski številki za DDV v namembni državi članici ter o datumu začetka oziroma konca identifikacije za DDV v tej državi članici.

20. člen ZDDV-1 (v veljavi od 22. 1. 2022)

Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1(PD-O)

Davčni zavezanec predloži poročilo davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca, in sicer za koledarski mesec, v katerem je opravil zadevne dobave, ali v katerem mora popraviti podatke o zadevnih dobavah iz preteklih obdobij.

92.a člen ZDDV-1

Posebni obračun DDV (mednarodni občasni cestni prevoz potnikov)

Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti posebni obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja v elektronski obliki.

137.e člen ZDDV-1

Dostava podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize

Zavezanec za dajanje podatkov mora podatke iz tega člena dostaviti davčnemu organu in zavezancu do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto.

8. člen ZDDDČPNO

Poročanje za naknadna vplačila in kapitalske rezerve FURS (KP-NV)

Podatki se poročajo davčnemu organu najpozneje do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto.  V primeru, da je rok za predložitev podatkov o naknadnih vplačilih družbenikov - fizičnih oseb v gospodarske družbe nedelovni dan, se rok premakne na naslednji delovni dan.

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah, priloga 2. Fu.gov.si https://bit.ly/2Y1JiEQ

Poročanje o čezmejnih aranžmajih 

Posredniki iz prvega odstavka 255.o člena ZDavP-2 predložijo podatke v 30 dneh od 1) dneva po tem, ko je tržni aranžma na voljo za izvajanje,2) dneva po tem, ko je posebej prilagojeni aranžma pripravljen za izvajanje, ali 3) dneva, ko se izvede kakršna koli aktivnost, ki kaže na namero o izvajanju aranžmaja ali pomeni začetek izvajanja aranžmaja. Posredniki iz drugega odstavka 255.o člena ZDavP-2 predložijo podatke iz prvega odstavka tega člena v 30 dneh od dneva po tem, ko so neposredno ali prek drugih oseb zagotovili pomoč oziroma svetovanje.

255.p člen ZDavP-2
Posebni obračuna DDV za uvozno ureditev VEM

Je treba predložiti do konca meseca po davčnem obdobju, ki je mesec dni.

Opomba: V kolikor se rok za izpolnitev davčne obveznosti izteče na nedeljo, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika. Sobota velja za dan, ko se pri organu ne dela. To velja tako za fizične osebe, ki lahko svoje obveznosti izpolnijo tudi preko sistema eDavki, kot tudi za pravne osebe, ki so izpolnitev davčne obveznosti dolžne opraviti preko sistema eDavki. Vir: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev, tukaj.

Opomba 2: V obračunu bodo zneski DDV v evrih brez zaokroževanja. Ker se obračunava DDV po lokalnih stopnjah od lokalnih valut, bo potrebno preračunavati zneske iz teh valut v evre. Za preračun se uporabi menjalni tečaj zadnjega dne obračunskega obdobja, ki ga objavlja Evropska centralna banka dnevno med 14.15 in 15.00 uro. Banka Slovenije objavlja referenčne tečaje ECB po 16:15 uri. Če na zadnji dan obračunskega ni objave menjalnega tečaja, se uporabi prvi naslednji objavljeni tečaj. 

Tabela: Podlage za obveznosti za poročanje večmesečnih in letnih obveznosti v mesecu februarju (mesečne obveznosti so že v tabeli za mesec januar)

 Obveznost za poročanje

Rok

Podlaga, vir

Pisni zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza in nočitev že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto

V primeru iz prvega odstavka 285. člena tega zakona lahko davčni zavezanec rezident uveljavlja dejanske stroške v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine v skladu s tretjim odstavkom 267. člena tega zakona tako, da davčnemu organu najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto pošlje pisni zahtevek.

289. člen ZDavP-2

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane - FURS

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 5. 2. tekočega leta, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne bo mogel upoštevati.

270. člen ZDavP-2

Poročanje Banki Slovenije: statistika finančnih računov za četrtletje (določene institucionalne enote sektorjev 11, 12, 13)

Obvezniki poročanja predložijo četrtletna poročila po tem navodilu: -  do 10. maja za prvo četrtletje tekočega leta (poročevalsko obdobje: od 1. januarja do 31. marca); - do 10. avgusta za drugo četrtletje tekočega leta (poročevalsko obdobje: od 1. aprila do 30. junija); - do 10. novembra za tretje četrtletje tekočega leta (poročevalsko obdobje: od 1. julija do 30. septembra); -  do 20. februarja za zadnje četrtletje predhodnega leta (poročevalsko obdobje: od 1. oktobra do 31. decembra).

I. Splošne določbe navodila za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

Obračun in plačilo davka na motorna vozila (DMV) od vozil, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Slovenije

Proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili iz druge države članice pridobi motorno vozilo pod pogoji iz 24. člena sestavi na podlagi evidenc mesečni obračun davka in ga finančni upravi predloži do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun davka na motorno vozilo. Davčni zavezanec obračunani davek plača do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala davčna obveznost.

24. člen ZDMV-1

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (D-IFI)

Zavezanec mora napoved za odmero davka od dobička iz odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto (tudi v primeru prestopnega leta) ali naslednji delovni dan, če je 28.2 nedelovni dan.

15. člen Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, 326. člen ZDavP-2, e-davki

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu za preteklo leto (Doh-KDVP)

Napoved za odmero dohodnine iz 325. člena tega zakona davčni zavezanec vloži pri davčnem organu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. (tudi v primeru prestopnega leta).

326. člen ZDavP-2, e-davki

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za preteklo leto

Napoved za odmero dohodnine iz 325. člena tega zakona davčni zavezanec vloži pri davčnem organu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. (tudi v primeru prestopnega leta).

326. člen ZDavP-2, e-davki

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU za preteklo leto

Napoved za odmero dohodnine iz 325. člena tega zakona davčni zavezanec vloži pri davčnem organu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. (tudi v primeru prestopnega leta). Napovedi ni potrebno oddati pri obrestih do določene višine.

326. člen ZDavP-2, e-davki

Tabela: Podlage za obveznosti za poročanje letnih obveznosti v mesecu marcu (mesečne in večmesečne obveznosti so že v tabeli za mesec januar in februar)

 Obveznost za poročanje

Rok

Podlaga, vir

Izračun dejanskega odbitnega deleža in popravek nastalih razlik v obračunu DDV

Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je koledarski mesec, ustrezno popravi nastale razlike med odbitkom DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža preteklega leta in odbitkom DDV, ki bi se smel odbiti glede na dejanski odbitni delež preteklega leta v davčnem obračunu za mesec februar tekočega leta. Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je koledarsko trimesečje, pa nastale razlike popravi v davčnem obračunu za prvo davčno obdobje tekočega leta.

105. člen PZDDV

Oddaja davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

Davčni zavezanec mora predložiti davčni obračun davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, če ni s tem zakonom drugače določeno.

2. odstavek 297. člena ZDavP-2

Oddaja letnega poročila za gospodarske družbe, zadruge, podjetnike, podružnice, društva na AJPES ter Oddaja letnega poročila za samostojne podjetnike

Družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo. (54) Letno poročilo majhnih družb, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, in letno poročilo podjetnikov je treba zaradi javne objave v elektronski obliki predložiti AJPES v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Podjetniki, ki so po določbah o obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti zakona, ki ureja dohodnino, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, niso dolžni predložiti letnih poročil zaradi javne objave. (58) Družbe in podjetniki, razen podjetnikov, ki so po določbah o obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti zakona, ki ureja dohodnino, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo v treh mesecih po koncu koledarskega leta poslati AJPES podatke iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu za državno statistiko ter druge evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne namene. (59)

54. člen ZGD-1, 58. člen ZGD-1, 59. člen ZGD-1

Oddaja obračuna davka od dohodkov  pravnih oseb (DDPO)

Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se ne razlikuje od koledarskega leta, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto.

358. člen ZDavP-2

Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

160. člen ZDR-1

Odgovorni član kmečkega gospodinjstva FURS priglasi obravnavo dohodka iz določene predelave lastnih pridelkov kot dohodka  v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo

Priglasitev se opravi najpozneje do 31. marca leta, za katero priglasi obravnavo iz prvega odstavka tega člena.

316.č člen ZDavP-2 

Tabela: Podlage za obveznosti za poročanje letnih obveznosti v mesecu maju  (premaknjene iz aprila) (mesečne in večmesečne obveznosti so že v tabeli za mesec januar, februar in marec)

 Obveznost za poročanje

Rok

Podlaga, vir

Razlika med plačano akontacijo in izračunanim DDPO za preteklo leto Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in izračunanim davkom plačati v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna, razen če ta zakon določa drugače. Davčni organ vrne preveč plačan znesek najpozneje v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna. 370. člen ZDavP-2
Razlika med plačano predhodno akontacijo in izračunano akontacijo DohDej za preteklo leto Davčni zavezanec mora razliko med akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, izračunano v davčnem obračunu, in predhodno akontacijo dohodnine in davčnim odtegljajem, plačati v 30 dneh od dneva predložitve davčnega obračuna. 301. člen ZDavP-2

Vir: Predpisi Zakonodaja on-line

Tabela: V mesecu septembru tudi letna obveznost

 Obveznost za poročanje

Rok

Podlaga, vir

Oddaja zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU za preteklo koledarsko leto

Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki ima pravico do vračila DDV v drugi državi članici, vloži zahtevek za vračilo pri davčnem organu v elektronski obliki. Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora davčni zavezanec vložiti najpozneje do 30. septembra po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan. Šteje se, da je zahtevek vložen, če je davčni zavezanec v zahtevku navedel vse podatke, ki jih zahteva država članica vračila.

74.h člen ZDDV-1

Vir: Zakonodaja on-line

Avtorji

Fenja Borštnar
dipl. ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva.

mag. Aleksandra Heinzer
strokovnjakinja za DDV, davčna svetovalka z licenco DSZS in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE.

Majda Gominšek
finančna svetovalka in ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., zaposlena kot davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje, d. o. o.

Vsi avtorji

Koledar poročanja
Avgust 2023
PonTorSreČetPetSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Praktične informacije

Podatki za obračun plač za tekoči mesec:

Min. plača / regres

Povp. bruto plača 

Najnižja osnova za obračun prispevkov 2024

1.253,90 EUR

2.343,89

1.332,57

Podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice Davčna uredba - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 27,81 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 13,88 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 9,69 EUR
več