Danes je 31.3.2023

Input:

768 - Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije...)

24.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

3.7.38 768 - Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije...)

Kristinka Vuković; Sonja Kermat; Urška Juršev

Konto 768 je konto prihodkov, kamor podjetje na kreditno stran (v dobro) knjiži druge prihodke, povezane s poslovnimi učinki, kot so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki (tudi refundacije boleznin, subvencionirani prispevki, itd.). Poslovni prihodki, ki se nanašajo na dobljene subvencije, dotacije, regrese, kompenzacije, premije in podobno, se upoštevajo, če a) obstaja razumna gotovost, da bo podjetje izpolnilo pogoje v zvezi z njimi in jih bo tudi prejelo, ali b) jih je že prejelo in razmejilo med dolgoročno odloženimi prihodki ter je že nastala potreba po njihovem prenosu zaradi pokrivanja ustreznih stroškov.

Državne podpore, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma pokrivanje določenih stroškov, ostajajo začasno med dolgoročno odloženimi prihodki in se prenašajo med poslovne prihodke skladno z amortiziranjem pridobljenih osnovnih sredstev oziroma z nastajanjem stroškov, za katerih pokrivanje so namenjene.

Ker predpisani Enotni kontni okvir jasno določa, da v skupini 78 izkazujemo le prihodke, ki niso povezani s poslovnimi učinki (kot tudi v skupini 75 odhodke, ki niso povezani s poslovnim izidom) in ker v skupini 76 ni ločenega analitičnega konta za različne poslovne dogodke (denimo prejete odškodnine, penale in podobne vrste prihodkov, ki so povezani s poslovanjem podjetja in torej z njegovim poslovnim izidom), smo tovrstne