Danes je 23.5.2024

Input:

Menedžerska pogodba o zaposlitvi (komentar)

19.5.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

13.1.8.1 Menedžerska pogodba o zaposlitvi (komentar)

Vesna Rebronja


Gre za poseben tip pogodbe o zaposlitvi, ki se zaradi svoje narave sklepa za določen čas (čas mandata člana oziroma predsednika uprave, upravnega odbora ali poslovodne osebe družbe z omejeno odgovornostjo). Pogodba je kompleksnejša od ostalih pogodb o zaposlitvi, saj vsebuje tudi nekatere elemente mandatne pogodbe, pogodbe o poslovodenju in pogodbe o zastopanju. Značilne in specifične so predvsem določbe o plačilu za delovno uspešnost (nagrade), določbe o bonitetah, (ne)omejitve glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov, dnevnega in tedenskega počitka,...

Zakonske okvirje menedžerske pogodbe urejata ZGD-1 in ZDR-1. ZGD-1 ureja korporacijski del pravil pogodbe, medtem ko ZDR-1 z vidika delovnopravne zakonodaje ureja določene pravice in obveznosti poslovodnih oseb oziroma članov vodenja. Pri opredelitvi pravic in obveznosti delovanja navedenih oseb, ima pomembno vlogo še statut oz. temeljni akt družbe, ki lahko ureja njihov položaj (udeležba pri dobičku, mandatna doba ...) in splošni delovno pravni akti družbe (menedžer ima v celotnem obdobju trajanja delovnega razmerja po menedžerski pogodbi iste pravice, ugodnosti in varstvo kot drugi delavci družbe po vseh splošnih aktih, kot če bi bili ti splošni akti v celoti vključeni v to pogodbo, s tem da določbe, veljavno dogovorjene v tej pogodbi, v obsegu, dopustnem po predpisih, izključujejo uporabo določb splošnih aktov, ki urejajo ista vprašanja).

  • Delniška družba

Organ vodenja

Organ vodenja delniške družbe je uprava (dvotirni sistem) ali upravni odbor (enotirni sistem), z izvršnimi in ne izvršnimi direktorji. Zakon in statut določata sestavo in število članov organov vodenja ali nadzora. Organ vodenja ali nadzora sestavljajo najmanj trije člani, če zakon ne določa drugače. Če ima organ vodenja ali nadzora