Danes je 17.4.2024

Input:

177 - Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

24.1.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

3.2.38 177 - Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

Kristinka Vuković

Konto 177 je konto sredstev, kjer na debetni strani (v breme) knjižimo druge kratkoročne finančne naložbe (tiste, ki jih namerava imeti podjetje v posesti v obdobju do leta dni), ki jih ima podjetje v posesti za trgovanje in ustvarjanje dobička iz kratkoročnih nihanj cen na trgu, lahko pa tudi druge naložbe, ki jih je podjetje opredelilo kot take, če zanje obstaja delujoči trg ali če je njihovo vrednost mogoče zanesljivo izmeriti (npr. objavljena borzna cena ali izjemoma uporaba modela vrednotenja). V to skupino ne spadajo naložbe v delnice in deleže družb v skupini in pridruženih družb. Ob začetnem pripoznanju se naložba izmeri po pošteni vrednosti, ki ne vključuje stroškov posla (ti direktno bremenijo tekoče stroške poslovanja – konto 419). Možno je pripoznanje na datum trgovanja ali na datum poravnave (priporočljivo je prvo), o čemer se podjetje opredeli v svojih aktih. Vplačana sredstva v bitcoinih in drugih kriptovalutah se začetno pripoznajo po vrednostih vplačanih sredstev na dan zaključka izdaje (closing day) kot posebna vrsta finančnih sredstev. Po začetnem pripoznanju se organizacija lahko odloči, da vsako posamično posebej pridobljeno kriptovaluto ali kriptovalute izmeri in obračunava po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ali izmeri in obračunava po nabavni vrednosti. Izbrane začetne meritve in obračunavanja kriptovalute ali kriptovalut organizacija ne sme spremeniti do odprave njihovega pripoznanja. Podjetje najmanj na zadnji dan poslovnega leta prevrednoti naložbe na pošteno vrednost in pri tem knjiži negativno razliko v breme konta 747 oziroma pozitivno razliko v dobro konta 778. Odtujitev naložbe knjižimo v dobro konta 177.

177         D   K   
   Otvoritev (začetno stanje)      177      
   Promet      Povečanja   Zmanjšanja   
   Zaključek (končno stanje)         177   
               
   Pripoznanje finančne naložbe           
177         D   K   
   Podjetje preko borzno-posredniške družbe kupi 100 delnic družbe, ki kotirajo na borzi. Začetno pripoznanje evidentira na podlagi datuma trgovanja.      177   285   
   - prejeti račun za stroške posredovanja pri nakupu      419   285   
               
177         D   K   
   Podjetje preko borzno-posredniške družbe kupi 100 delnic družbe, ki kotirajo na borzi. Začetno pripoznanje evidentira na podlagi datuma poravnave.      177   110   
   - prejeti račun za stroške posredovanja pri nakupu      419   285   
               
177         D   K   
   Podjetje kupi obveznico, ki je uvrščena v borzno trgovanje - začetno pripoznanje evidentira na podlagi datuma trgovanja      177   285   
   Opomba: Finančno naložbo v obveznice je mogoče uvrstiti v to skupino le, če so uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev in se z njimi tudi dejansko trguje (likvidnost).            
               
177         D   K