Danes je 19.7.2024

Input:

Davčne olajšave

24.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 21 minut

5.10 Davčne olajšave

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Na podlagi ZDoh-2 imajo davčni rezidenti Slovenije in nekateri rezidenti drugih držav članic EU / EGP, pravico do naslednjih davčnih olajšav:

- splošne davčne olajšave,

- osebne davčne olajšave,

- posebne osebne davčne olajšave,

- posebne davčne olajšave in

- olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

V Sloveniji davčne olajšave znižujejo davčno osnovo davčnih rezidentov Slovenije in tudi nerezidentov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 116. členu ZDoh-2 (več o tej izjemi je napisano v članku Letna davčna osnova). Na ta način dobimo t. i. neto davčno osnovo, ki predstavlja podlago za izračun dohodnine skladno z veljavno dohodninsko lestvico. Edina izjema od tega pravila je osebna olajšava, kot jo določa tretji do šesti odstavek 112. člena ZDoh-2, ki je vezana na prejemnike določenih pokojnin. V teh primerih namreč olajšava znižuje višino davčne obveznosti, ki izvira iz teh dohodkov (in torej ne davčne osnove).

Do splošne davčne olajšave imajo pravico vsi slovenski davčni rezidenti in tudi nerezidenti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 116. členu ZDoh-2. Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v določenem znesku, pod dodatnim pogojem, da zanj drug rezident ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Če se posameznik šteje za vzdrževanega družinskega člana drugega davčnega rezidenta, potem sam ne bo imel pravice do splošne davčne olajšave. V letu 2024 znaša splošna olajšava 5.000 eurov.

Za davčna leta po 1.1.2023 velja, da se o usklajevanju zneskov olajšav odloča z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, ob upoštevanju ciljev ekonomske politike vlade in po prehodnem posvetu vlade s socialnimi partnerji. Na tej podlagi se določi koeficient, s katerim se uskladijo zneski olajšav. Koeficient se določi najmanj v višini 50 % rasti povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji za mesec junij tekočega leta v primerjavi z mesecem junijem prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je ta pozitivna. Usklajene zneske olajšav, ob upoštevanju določenega koeficienta določi minister, pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega leta za naslednje leto, če je z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, za naslednje leto določena uskladitev.

ZDoh-2 določa tudi posebno višino splošne davčne olajšave za fizične osebe / rezidente z nižjimi dohodki. V letu 2024 se dodatna splošna olajšava za rezidente, katerih skupni dohodki v davčnem letu, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, ne presegajo 16.000,00 evrov izračunava na podlagi naslednje formule: ?zmanjšanje = 18.761,4 evrov – 1,17259 x skupni dohodek?. Tako izračunani olajšavi pa se nato prišteje še 5.000 eurov splošne olajšave.

ZDoh-2 določa tudi pravico do osebnih olajšav, ki so vezane na posebne osebne okoliščine davčnih zavezancev, rezidentov Slovenije in tudi nerezidentov, ki izpolnjujejo pogoje določene v 116. členu ZDoh-2. ZDoh-2 določa osebne olajšave za naslednje skupine davčnih zavezancev, rezidentov Slovenije in nerezidentov, ki izpolnjujejo pogoje po 116. členu ZDoh-2:

- Invalid s 100% telesno okvaro : Invalidu s 100 % telesno okvaro se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini (v letu 2024) 18.188,61 evrov letno. Za priznanje te olajšave mora biti invalidu priznana tudi pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov.

- Prejemnik pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja: Prejemniku pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se prizna zmanjšanje dohodnine v višini 13,5% odmerjene pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V primeru te osebne olajšave se ne znižuje davčna osnova prejemnika pokojnina, ampak njegova davčna obveznost.

- Prejemnik nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji : Prejemniku nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji, se prizna zmanjšanje dohodnine v višini 13,5% odmerjenega nadomestila. ZDoh-2 nadaljnjo določa, da se