Danes je 19.7.2024

Input:

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Splošno (ZDR-1)

27.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 14 minut

1.2.12.4.1 Odpoved pogodbe o zaposlitvi – Splošno (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

A) SPLOŠNO

82. člen

(splošno)

(1) Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim rokom – redna odpoved.

(2) V primerih, določenih v zakonu, lahko pogodbeni stranki odpovesta pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka – izredna odpoved.

(3) Vsaka stranka lahko odpove pogodbo o zaposlitvi le v celoti.

Pogodbo o zaposlitvi je mogoče odpovedati le v celoti. Ni mogoče odpovedati le posameznih določb pogodbe o zaposlitvi.

 

83. člen

(dopustnost odpovedi)

(1) Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve.

(2) Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved.

(3) Delavec in delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi v primerih oziroma iz razlogov, določenih z zakonom.

(4) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razlogov iz 6. člena tega zakona je neveljavna.

(5) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, podana zaradi grožnje ali prevare s strani delodajalca ali v zmoti delavca, je neveljavna.

V členu je urejeno, v katerih primerih je odpoved pogodbe o zaposlitvi dopustna (glej prve tri odstavke) oziroma nedopustna (glej četrti in peti odstavek).

Delavec lahko kadarkoli redno odpove pogodbe o zaposlitvi in pri tem ni dolžan navesti razloga odpovedi (prvi odstavek). Odpoved (ki je lahko zelo kratka, bistveno je, da je izražena volja odpovedati pogodbo o zaposlitvi) mora podati delavec v pisni obliki (glej 87. člen) in jo vročiti delodajalcu v skladu z 88. členom. Delavec je dolžan upoštevati odpovedni rok (drugi odstavek 94. člena). Glede na določbe ZUTD delavec v primeru redne odpovedi ni upravičen do nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.

Izredno odpoved lahko delavec poda samo v primeru, da obstaja kateri od razlogov, določenih v zakonu (več o tej odpovedi v glej v komentarju k 111. členu).

Delodajalec lahko tako redno kot izredno odpove pogodbo o zaposlitvi samo ob obstoju katerega od razlogov, določenih v zakonu (za redno odpoved v 89. členu, za izredno pa v 110. členu; glej komentar k tem členom).

Zakon v četrtem odstavku ureja neveljavnost odpovedi, podane iz diskriminatornih razlogov. Gre za primere, ko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi delavčeve starosti, spola, narodnosti, etnične pripadnosti ali kakšne druge osebne okoliščine (glej 6. člen). Čeprav je omenjena neveljavnost, bo v takšnem primeru delavec s tožbo uveljavljal nezakonitost odpovedi (v skladu s tretjim odstavkom 200. člena).

V petem odstavku je sankcija neveljavnosti določena za primer odpovedi, ki jo delavec poda pod vplivom grožnje ali prevare s strani